Mogens Nielsen

DatoStedKilde
Født :1790Herslev, Herslev sogn-
Døbt :20.06.1790Herslev Kirke-

Noter : Han var hjemme hos forældrene i Herslev ved folketællingen 1801.

FarMor
Niels LarsenBodil Nielsdatter

Mogens Nielsen
* 1790
-
Niels Larsen
* 1751
† 28.05.1827
Bodil Nielsdatter
* 1760
† 09.04.1815
Lars Nielsen
* Omk 1715
† 01.1774


Maren
* Omk 1718
† 03.1778Niels Jørgensen
* Omk 1728
† Eft 1801


Kirsten Olsdatter
-
† 1764

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

(Ole)
- - † Før 22.04.1757
Anne Laursdatter
* Omk 1709 - † Før 31.01.1785

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Jensen Skomager

DatoStedKilde
Født :Omk 1785--
Død :Eft 1843(Himmelev, Himmelev sogn)-

Stilling : Husmand og skomager

Adresse : Himmelev, Himmelev sogn
Noter : Oplysningerne om ham er fra datteren Annes fødsel. Kirkebogen er meget svær at læse. Hans profession var noget med -mager.

ÆgteskabBørn
- Trine Maria Laursdatter Omk 1818 - Jens Larsen
05.04.1822 - Ane Larsdatter

Lars Jensen Skomager
* Omk 1785
† Eft 1843

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Trine Maria Laursdatter

DatoStedKilde
Født :1787Gevninge, Gevninge sogn-
Døbt :18.11.1787Gevninge Kirke-
Død :Eft 1850(Himmelev, Himmelev sogn)-

Adresse : Himmelev, Himmelev sogn
Noter : Oplysningerne om ham er fra datteren Annes fødsel. Kirkebogen er meget svær at læse.

FarMor
Laurs PedersenSidse Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Lars Jensen Skomager Omk 1818 - Jens Larsen
05.04.1822 - Ane Larsdatter

Trine Maria Laursdatter
* 1787
† Eft 1850
Laurs Pedersen
-
† Eft 1787
Sidse Pedersdatter
-
† Eft 1787

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Johannes Christiansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1757(Kisserup, Kisserup sogn)-
Død :17.03.1833Kirke Såby, Såby sogn-
Begravet :22.03.1833Kirke Såby KirkeKilde
Konfirmeret :1778Kirke Såby KirkeKilde

Stilling : Husmand med jord, messingstøber, indsidder
Ref. : LSL 94

Adresse : Matrikelnr. 42, Kirke Såby, Kirke Såby sogn
Noter : I folketællingen 1787 er han og familien opført som 39. familie. Han var da husmand. I husstanden var foruden ham selv, konen Karen Hansdatter og datteren Maren på 1 år tjenestepigen Kirsten Corneliusdatter (28947). Kirsten Corneliusdatter var datter af Cornelius Svendsen i Ny Torkildstrup. Dennes kone var i 1789 gudmor til datteren Ellen.
I 1788 var han forlover i Såby kirke for ungkarl Daniel Kuk, "Konst-Støber ved Fabriken i K: Saaby". Daniel Kuk blev gift med Margrete Nielsdatter fra Sandvedhuset - hun datter af Niels Jacobsen samme sted. Ved den lejlighed underskrev han sig egenhændigt "Johannes Christiansen". Side 485 - opslag 228 på Arkivalieronline.
Ved datteren Ellens dåb i 1789 var flere af fadderne "Svenne ved Fabriken", om han arbejdede der i 1789, ved jeg ikke.
Ved sønnen Christians dåb i 1791 var hans søster Birte Kirstine gudmor.
Ved datteren Ane Maries vielse i 1827 var han indsidder i Kirke Såby.


I folketællingen 1801 er han opført som "Messingstøber ved fabrikken, med Jord".
I folketællingen 1801 for Såby sogn er han den eneste, der er nævnt som messingstøber; der er en enkelt, der er nævnt som "pletter og messingarbejder".
Der var en Plet- og knapfabrik i Kirke Såby i ca. 20 år omkring den tid. Denne fabrik er beskrevet i Årbog for historisk samfund, Københavns amt 1943.
Johannes Christiansen er omtalt i den føgende artikel:

Fra Årbog for Historisk Samfund for Københavns Amt 1943, side 77-86

PLET- OG KNAPFABRIKKEN I KIRKE SAABY
AF A. STRANGE NIELSEN

Inde midt i Kirke Saaby By ligger et karakteristisk, gammelt sjællandsk Hus, der tilsyneladende ikke adskiller sig fra andre lignende, og dog har det sin særegne Historie. De gamle, skæve Vægge og lave Lofter har været Vidne til en industriel Virksomhed af Format, maalt med den Tids Alen.
I Aarene 1774-1819 var Thomas Severin Heiberg Sognepræst for Kirke Saaby og Kidserup Menigheder og i de senere Aar tillige Provst for Voldborg Herred. Han var en meget virksom Mand, der forstod sig paa mere end sit Fadervor. I hans Person og Virke finder man et Eksempel paa noget af det bedste af det, der rørte sig i Tiden.
Fabrikken i Kirke Saaby er et karakteristisk Barn af sin Tid - den oplyste Enevældes og Rationalismens Tid -, da man her i Landet søgte at reformere og ophjælpe de forskellige Grene af Statens Funktioner til Gavn for Folket. Der blev især gjort meget for Næringslivets forskellige Former. Paa Prædikestolen moraliserede og belærte Præsterne, med Udgangspunkt i Biblen, Menigheden om praktiske og nyttige Ting som Staldfodring, Dyrkning af Kartofler, Renlighed, Sparsommelighed o. s. v. Samtidig blev der fra Regeringens Side givet alle mulige Privilegier og Beskyttelser til nye Virksomheder, der kunde oplære Ungdommen og særlig den uvidende Bondeungdom til at fremstille Varer, som man derefter kunde undgaa at importere.
Det kan synes mærkeligt, at Kirke Saaby valgtes til at give Plads for et betydeligt Industrianlæg; men det har sine Aarsager. I København boede paa denne Tid den kendte Hof juvelerer og Stads-Guardein Frederik Fabritius (1740--1829), som var en fremragende Haandværker og foretagsom Forretningsmand. Pastor Heiberg var gift med Friderica Christina Fabritius, Søster til Juvelereren, og Heiberg havde tidligere med Held været Sjælen i Anlægget af en anden Fabrik paa Egnen, nemlig Floret-Spinderierne i Blæsenborg. For sine Fortjenester i det hele taget modtog han i 1784 gennem Oeconomie- og Commerce Collegiet den store Guldmedaille "pro meritis" for industriel Virksomhed og 1786 Landhusholdningsselskabets tredie Guldmedailie.
Fabritius indsendte i 1786 til Commerce Collegiet en "Allerunderdanigst Forestilling", som Collegiet den 6. Juni samme Aar indstillede til Kongens Resolution, hvorefter dennes Approbation forelaa 8 Dage senere. I Forestillingen ansøgte Fabritius om at faa kongeligt Privilegium paa Oprettelsen af en Fabrik i Kirke. Saaby til Fremstilling af alle Slags Galanterivarer at ægte og uægte Metaller. Der nævnes eksempelvis de saa kaldede Mannheimer-Daaser, Stokkeknapper, Urkæder og Pladespænder. Fabritius fremhævede, at saadanne Varer her i Landet hidtil var fremstillet paa haandværksmæssig Maade, men at han kunde faa sat Priserne betydeligt ned ved at fremstille dem paa fabriksmæssig Maade og samtidig gøre Importen af de nævnte Varer overflødig. Videre understregede han, at han blandt Almuen i Kirke Saaby havde til Hensigt at opelske gode, ordentlige og ikke kostbare Arbejdere til dette Formaal. Han oplyste, at han allerede havde gjort en Begyndelse ved at sende en Mester til Kirke Saaby, hvor 4 Bønderdrenge nu blev oplært og allerede lovede god Fremgang. Anlægget havde han stillet under Inspektion af sin kyndige Svoger, Sognepræst Heiberg, og Foretagendet havde hidtil kostet ham 700 Rdl. og vilde koste meget mere, hvorimod det endnu intet Udbytte havde givet.
Fabritius anmodede om, at Privilegiet maatte indeholde Bestemmelser om, at intet lignende Anlæg maatte etableres i en Strækning af 2 Mile omkring Kirke Saaby, og at han maatte holde et Oplag i København til Udsalg af de fremstillede Varer. Københavns Magistrat fik Sagen til Erklæring og havde adskillige Indvendinger. Saaledes kunde den, vel af Hensyn til Stadens Haandværkere, ikke anbefale at indrette Oplag, og den henstillede, at alle Varer skulde forsynes med Fabrikantens Stempel.
Ved Privilegiets Udstedelse imødekom man imidlertid alle Hofjuvelererens Ønsker; dog begrænsedes det til at gælde i 20 Aar. Han fik altsaa Lov til at holde Oplag, men skulde stemple Varerne og under Transporten til Staden, hvor de skulde gennem Tolden, lade dem ledsage af redelige Passersedler til Bevis paa, at de var fremstillet her i Landet.
Det var i Aaret 1784, at Fabritius udsendte en Mester til Oplæring af 4-6 Bønderdrenge. I den Anledning blev en 3 Fag stor Tilbygning til en Bondegaard udvidet til 4 Fag og indrettet med en lille Stue og Køkken til Bolig for Mesteren samt en Arbejdsstue med en Smelteovn. Naar Bønderdrengenes Forældre saa villigt overlod dem til dette Arbejde, var det med den Bagtanke, at Drengenes forventede store Fortjeneste kunde skaffe dem et mageligt Udkomme. Da Virkeligheden ikke svarede til Forventningerne, blev 3 af Drengene sat til andet Arbejde, efter at der var kostet over, 150 Rdl. paa hver.
Efter at Privilegiet var blevet udstedt i 1786, kunde man tage fat paa selve Fabrikkens Opførelse og Indretning. Pastor Heiberg, som forhen havde fundet stor Støtte hos Ledreborg Grevskabs tidligere Besidder, Statsminister Johan Ludvig Holstein, fandt nu den samme beredvillige Hjælpsomhed hos hans Søn, Christian Holstein, som i Mellemtiden havde succederet. Greven stillede en Byggegrund til Raadighed og til skød endvidere Bygningsmaterialer og anden Hjælp til en Værdi af 200 Rdl., hvorefter juvelerer Fabritius lod Bygningerne opføre. De kom til at begynde med til at bestaa af 12 Fag Stuehus og 10 Fag Udhus; senere udvidede han Udhuset med 8 Fag. I Udhuset indrettedes et Smedeværksted med dobbelt Esse. I det hele taget skulde Hofjuvelereren selv sørge for den indvendige Indretning af Huset med Bræddeskillerum, Kakkelovne, Skabe, Bænke o. s, v., da disse Ting var Fabrikantens Ejendom, hvorimod Huset skulde tilhøre Ledreborg Grevskab. Der blev derfor den 23. November 1786 udstedt et Fæstebrev paa Huset, og heri ansattes den aarlige Afgift til det beskedne Beløb af 10 Rdl. Af Fæstebrevets andre Bestemmelser er der Grund til at fremhæve, at Fabritius havde Vedligeholdelsespligten, og at han havde Ret til selv at bestemme, hvem han vilde lade bo i Huset, blot han sørgede for, at det var Folk af "skellige Forhold", Grevskabet paa sin Side tilsikrede Fabrikkens Arbejdere Frihed for enhver Hæftelse til Godset, Greven forsikrede iøvrigt Fabritius om, at det vilde være ham en Fornøjelse at gavne Fabriksanlægget, hvis Lejlighed gaves, ligesom han gerne paa samme Vilkaar fornyede Fæstebrevet, hvis Virksomheden før eller efter juvelererens Død skulde føres videre af Arvinger eller andre, Endelig blev Etablissementet assureret i Købstædernes Brandkasse.
Fabrikken stod klar til Indflytning og Montering til Mikkelsdag 1786, og den blev straks befolket med en talrig Arbejderstab; til Leder og Fabriksmester blev antaget Niels Jensen Munk, der var gift, og hvis Hustru vel sagtens havde hele Mandskabet paa Kost. Dette bestod iøvrigt af Smededrengene Hans Kristensen og Carl Frieborg, Smedesvendene Niels Jensen Arp og Ole Mortensen, Kunststøberen Daniel Kuk og Schwertfegersvenden Johan Velsing, Det ser saaledes ud til, at Fabrikken havde et velkvalificeret Personale.
Det lader til, at Foretagendet snart kom i god Trivsel, saa at det allerede 1790 blev nødvendigt at foretage den tidligere omtalte Udvidelse. Da Tilbygningen ligesom det øvrige skulde brandforsikres, blev der afholdt Taksationsforretning den 19. Januar 1791, og det nyopførte forsikredes for 700 Rdl., hvorefter hele Virksomheden i alt var assureret for 3000 Rdl. Tilbygningen var af Ege-Bindingsværk med Mur og forsynedes dels med blyindfattede Ruder og dels med Vinduer med engelske Rammer. Skullerupholm Teglværk leverede Murmaterialerne. I denne Vurderingsforretning nævnes, at der ved Fabrikken fandtes 1 Brandsprøjte, 1 Brandstige, 2 Brandhager og 6 Læderspande.
Sidst paa Aaret 1794 kom to Englændere til København for ar begynde paa en lignende Virksomhed. De fik straks Støtte af herværende Kredse, hvorfor Fabritius indgav en Ansøgning til Oeconomie Collegiet om, at der ikke maatte gives dem nogen Hjælp, som kunde skade hans Fabrik, da kun een af den Slags kunde bestaa. Virkningen heraf blev, at en af de Deputerede fra Collegiet sammen med de to Englændere sidst paa Aaret 1794 kom ud til Kirke Saaby for at bese Fabrikkens Arbejde og Maskiner, hvilket beredvilligt blev forevist af Fabritius. Gæsterne udtalte sig anerkendende om Bedriften. Nogen Tid efter foregav Englænderne for Collegiet, at det foreviste Arbejde var indført fra England og ikke fremstillet i Kirke Saaby. For at overbevise om det modsatte tilbød Fabritius at efterlave en hvilken som helst Model ved sine Bondearbejderes Hjælp. Han fik tilsendt en Model paa en Kørestang (noget skæv), og et Par Medlemmer af Collegiet kom til Stede for at følge Arbejdets Gang. Efter faa Dages Forløb kunde Bondearbejderne forevise det færdige Produkt, og Engelskmændene, som ogsaa var til Stede, maatte erkende, at det ikke kunde være bedre. De tilbød da at gaa i Kompagni med Fabritius, hvilket denne straks afslog.
Ved en Vurdering den 11. December 1794 af Fabrikken med Maskiner, Værktøj, Materialer m. m. faar man et levende Indtryk af, at den Tids nyeste og mest moderne Hjælpemidler stod til Raadighed for Fabrikken; der nævnes saaledes:
En stor Præge 300 Rdl.
En ditto 250 "
3 Slibemaskiner à 150 Rdl. 450 "
3 Valser à 150 Rdl. 450 "
6 Drejebænke à 30 Rdl. 180 "
4 Slibemøller til Stem à 20 Rdl. 80 "
Desuden fandtes mangfoldigt mere Værktøj bestaaende af Metal og jern, Trække-Bænke, Ambolte, Smede-, Gørtler-, "Plait"- og Guldsmedeværktøj med Blæsebælge og andet smaat Værktøj, som tilsammen blev vurderet til over 500 Rdl. Det nævnes endvidere, at der til Stadighed fandtes Materialer i Guld, Sølv, Messing, Tombak, Kobber, "plaitainet og uplaitainet" jern og Staal til en Værdi af mindst 2000 Rdl. Desuden beløb Fabrikkens Lager af færdige Varer sig til 400 Rdl. Den samlede Vurderingssum androg 7140 Rdl.
Stillet overfor disse Tal er det let at se, at Fabrikken slugte store Summer, saa store, at Fabritius maatte laane sig frem. Han henvendte sig til sin Svoger, Justitsraad Faith, og laante 4000 Rdl. af ham, og den før omtalte Vurdering blev foretaget i Anledning af, at der blev udstedt en Panteobligation paa de 4000 Rdl. til Justitsraaden med 1. Prioritet i Fabrikken med Tilbehør og Oplag. Som Vitterlighedsvidner underskrev Pastor Heiberg og Mesteren ved Fabrikken, J. C. Micheelsen. Foruden denne Obligation maatte Hofjuvelereren udstede endnu to Pantebreve til Justitsraad Faith, saa han i alt kom til at skylde denne ca. 6200 Rdl., og efter 1801 formaaede han ikke at betale Renter og Afdrag. Endelig laante han 10.000 Rdl. af Kongen til Fabrikken.
Af Pantebrevet fremgaar, at der allerede i 1794 var kommet en ny Fabriksmester. Da Støbningen af det meget Messingarbejde gik for langsomt, søgtes en professionel Støber; men ingen vilde tage ud paa Landet. Endelig fandt man en Mand, der var paa Hjemrejse til Tyskland; han var Kunststøber og formodentlig identisk med den før omtalte Daniel Kuk. Han fik Støberiet i Gang efter rigtige Regler; men da han havde overvundet sin første Armod og var blevet gift, blev han lad og ligegyldig, og Fabrikkens Nabo, Husmand Johannes Christiansen, blev sammen med sin lille Søn antaget til Støberens Tjeneste. Resultatet heraf blev, at Husmanden maatte gøre alt Arbejde i Fagmandens Navn. Kunststøberen blev kort Tid efter saa utilfreds, at han rejste, hvorefter Johs. Christiansen paatog sig at forestaa Støberiet, idet han i Tidens Løb var blevet saa dygtig, at han kunde præstere fuldt saa godt Arbejde som Læremesteren og for en ringere Betaling. Det ser ud til, at Fabrikkens Personale ofte skiftede og omkring 1800 indskrænkedes noget, maaske paa Grund af Fabrikkens ringere Rentabilitet. I 1801 nævnes ingen Mester, men følgende Arbejdere, hvoraf ingen var gift: Gørtlersvendene Frideric Christian Løeberg og Niels Holberg samt Arbejderne Niels Hansen og Søren Iversen. Det er muligt, at Messingstøber Johs. Christiansen havde Folkene paa Kost. Det vides endelig, at Skaaningen Peder Olsen paa et senere Tidspunkt var Arbejder ved Fabrikken. Sammenlignes dette Personale med det, der virkede ved Starten, er det klart, at der er sket en mærkbar Tilbagegang.
Da de 20 Aar var gaaet, og Privilegiet udløb, var Fabrikken blevet saa urentabel, at Hofjuvelerer Fabritius antagelig ikke engang ansøgte om at faa sit Privilegium fornyet, men i Stedet indstillede Virksomheden. De sidste Varer er da fremstillet i 1806; og det ser ud til, at det tog seks Aar, før det hele var afviklet og afmonteret. I hvert Fald opsagde Fabritius først Fæstemaalet til Ophør den 15. Oktober 1810. Afviklingen af Gælden til Familien Faith foregik den 30. December 1812; forinden var Fabriksbygningen realiseret for godt 2200 Rdl., og juvelereren betalte desuden 800 Rdl. kontant, hvorefter Resten af Gælden blev eftergivet.
Fabrikkens bedste Aar var sikkert i 1790'erne, og naar der dengang til Stadighed var færdige Varer til Stede til en Værdi af 400 Rdl., viser det, at den samlede Produktion gennem de 20 Aar maa have været ret betydelig. Foruden de tidligere nævnte Artikler fremstilledes en Del Smykker, Spænde-Hjerter og mange forskellige Slags Knapper af diverse Metaller. De Sporemagerarbejder, man begyndte paa, lykkedes saa godt, at Fabritius kunde paatage sig Leverancen af Stænger, Stigbøjler og Sporer til de kongelige Husarregimenter til Modtagerens Tilfredshed. Aarlig leveredes ogsaa nogle Tusinde Dusin Knapper til Uniformer til Kongens Sø- og Landfolk. At der kunde beskæftiges en Schwertfegersvend, kunde tyde paa, at Fabrikken ogsaa gav sig af med Udsmykning og Polering af Sværdklinger og Hæfter og andre Vaaben. De forfærdigede Varer skulde forsynes med Fabritius' kendte Mærke, og mange af dem, særlig Smykker og Spænder, eksisterer maaske den Dag i Dag som skønne og højt betalte Genstande i Fabritius Sølv.
Ved Fabrikkens Nedlæggelse i 1806 blev der ikke længere Brug for de to førnævnte Mænd. Messingstøber Johs. Christiansen havde imidlertid sit Husmandsbrug at falde tilbage paa, og Peder Olsen vidste ogsaa Raad; han giftede sig med en Gaardmandsdatter der i Byen og overtog hendes Hjem i Fæste. Ved Brylluppet var Juvelerer Fabritius Forlover for ham. Efterkommere af disse to Mænd lever stadig i Kirke Saaby og Omegn. Fra Peder Olsen nedstammede nu afdøde Snedkermester og Sogneraadsformand Niels Nielsen, Aavang, Lejre, medens hans Hustru, Karen Marie Nielsen, stadig boende i Aavang, nedstammer fra Johs. Christiansen. Baade i Niels Nielsens og hans Hustrus Slægt kendes Sølvsmykker, Spænder og Knapper, som er gaaet i Arv fra Generation til Generation, og som menes at være forarbejdet paa Fabrikken. Fru Nielsen fortæller, at hun som Barn arvede en Del Sølvspænder og Knapper efter sin Moder, men disse Sager blev i 1878 hos en Guldsmed givet i Bytte for et Guldsmykke.
Da Fabritius fratraadte Fæstemaalet, blev Fabrikken eller Fabrikshuset, som det en lang Tid kaldtes, bortfæstet af Ledreborg Grevskab som Husmandssted, og det har siden da og indtil for faa Aar siden været i samme Slægts Besiddelse. Husets nuværende Ejer og Beboer er Niels Johansen; i den sydlige Ende af det bor Enkefru Marie Christensen, som er Stedmoder til Sadelmager Jens Christensen, Aavang, der er født i Fabrikshuset. Han fortæller, at de i hans Barndom fandt adskillige Ting i Haven, stammende fra Fabrikken; de vidste dog ikke noget om nogen Fabrik. Ved Midten af forrige Aarhundrede fandtes saaledes et smukt Sølvbæger, som blev solgt til den daværende Beboer paa Klarskovgaarden i Kirke Saaby. Videre fandtes i Tidens Løb en Mængde Mønter i Sølv og Kobber; de fleste er nu gaaet tabt; men endnu findes bevaret en 2 Skilling med Aarstallet 1664 og en ditto fra 1694 samt en 24 Skilling fra 1754, alle i Sølv. Desuden fandtes en Mængde Skaar af Digler og enkelte hele. Sadelmager Christensen mener, at de var af Grafit og anslaar deres Tykkelse til 2 cm., Højden til ca. 8 cm og Diameteren til ca. 18 cm. I hans Hjem knuste man Skaarene til et fint Pulver, som blev rørt op i Vand og derefter brugt som Skosværte. Videre beretter han, at Huset oprindelig havde klinede Vægge mellem Egetømmeret; men hans Fader, Skrædder Hans Christensen, indsatte Murværk, ligesom han nedrev de tre nordligste Fag og i Stedet byggede det nuværende Udhus. Skrædderens Fader, Christen Jensen, tilbyggede Luden ved Sydgavlen og anvendte hertil nogle Egestolper, han fandt i en Mose; Stolperne blev blot flækket, men ikke høvlet. Det er muligt, at man i den sydlige Naboejendom har Rester af den gamle Værkstedsbygning, idet der var et vist Samhørighedsforhold mellem Ejendommene. Hans Christensen betalte saaledes Kirketiende af det hele. Den nordlige Ende af Nabohuset er ogsaa nedrevet; før dette skete, var der mellem de to Huse en smal Gang, som kaldtes Brøndstræde, fordi Byens Brønd laa for Enden heraf. I Naboejendommen var der i forrige Aarhundrede gennem flere Generationer en Vævestue med to store Væve, og Stuen, der optog en meget stor Del af Bygningen og havde stampet Lergulv, bar Præg af oprindelig at være indrettet til Værksted. Den havde blyindfattede Ruder.
Bortset fra forskellige uvæsentlige Forandringer har Fabrikshuset stadig sit gamle Udseende, selv den aabne Skorsten i Køkkenet er bevaret, og det vilde være glædeligt, om Huset kan faa Lov til at bevare sit oprindelige Præg. Ligesaa vilde det være en god Skik igen at tage det gamle Navn frem og kalde det Fabrikshuset, saa at man derigennem kan blive mindet om den gamle Plet- og Knapfabrik, der engang paa sin særlige Maade var med til at præge Livet i Kirke Saaby By.
(Illustrationer udeladt. Af et matrikelkort fremgår det at Johannes Christiansens fæstehus havde matr.nr. 42. Et fotografi af fabrikshuset som det fremstod i 1909).

FarMor
Christian NielsenMaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
17.12.1785 - Karen Hansdatter 1787 - Maren Johannesdatter
1789 - Ellen Johannesdatter
1791 - Christian Johannesen
1793 - Anders Johannesen
1795 - Abelone Johannesdatter
02.07.1798 - Anders Johannesen
02.03.1803 - Ane Marie Johannesdatter
09.04.1806 - Hans Johannesen

Johannes Christiansen
* Omk 1757
† 17.03.1833
Christian Nielsen
* Omk 1715
† 04.1783
Maren Hansdatter
* Omk 1729
† 25.10.1802

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Hansdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1766Kirke Såby, Såby sogn-
Død :11.12.1824Kirke Såby, Såby sogn-
Begravet :18.12.1824Kirke Såby KirkeKilde
Konfirmeret :22.04.1781Kirke Såby KirkeKilde

Ref. : LSL 95

Adresse : Matrikelnr. 42, Kirke Såby, Kirke Såby sogn
Noter : Hun er døbt før ældst bevarede kirkebog for Kirke Såby sogn blev taget i brug.
Hun konfirmeredes i Kirke Såby kirke 1781, 15 år gammel.
Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1809. Hun var da gift med husmand Johannes Christiansen i Kirke Såby.
Skiftet efter hende under Ledreborg - i afskrift af Aurelia Clemons:
Karen Hansdtr i K. Saabye, 11 Dec 1824, pg 19
HUSB: Johannes Christiansen hmd
CH: Anders Johansen 36
Christian Johansen 32
Hans Johansen 17
Karen Johansdtr = Christen Larsen hmd i Rye
Ellen Johansdtr = Niels Larsen hmd i Kattinge
Abelone Johansdtr = Christen Olsen hmd i Ebberup
Ane Marie Johansdtr ugift.

FarMor
Hans LarsenMaren Andersdatter
ÆgteskabBørn
17.12.1785 - Johannes Christiansen 1787 - Maren Johannesdatter
1789 - Ellen Johannesdatter
1791 - Christian Johannesen
1793 - Anders Johannesen
1795 - Abelone Johannesdatter
02.07.1798 - Anders Johannesen
02.03.1803 - Ane Marie Johannesdatter
09.04.1806 - Hans Johannesen

Karen Hansdatter
* Omk 1766
† 11.12.1824
Hans Larsen
* Omk 1730
† 11.07.1809
Maren Andersdatter
* Omk 1745
† 04.1785
(Lars)
-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Maren Johannesdatter

DatoStedKilde
Født :1787Kirke Såby, Såby sogn-
Døbt :28.05.1787Kirke Såby KirkeKilde
Død :27.08.1857Ejby, Rye sogn-
Begravet :02.09.1857Ejby KirkeKilde
Konfirmeret :02.05.1802Kirke Såby KirkeKilde

Adresse : Kirke Såby, Såby sogn / Abbetved, Såby sogn i 1814 / Kirke Såby, Såby sogn / Rye, Rye sogn / Ejby, Rye sogn
Noter : Nævnt i skiftet efter moderen i 1824; hun var da gift med husmand Christen Larsen i Rye.

FarMor
Johannes ChristiansenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
31.08.1811 - Christen Larsen 27.10.1811 - Lars Kristensen
24.10.1814 - Kirsten Kristensdatter
03.03.1821 - Frants Christensen

Maren Johannesdatter
* 1787
† 27.08.1857
Johannes Christiansen
* Omk 1757
† 17.03.1833
Karen Hansdatter
* Omk 1766
† 11.12.1824
Christian Nielsen
* Omk 1715
† 04.1783


Maren Hansdatter
* Omk 1729
† 25.10.1802Hans Larsen
* Omk 1730
† 11.07.1809


Maren Andersdatter
* Omk 1745
† 04.1785

- - -

- - -


- - -

- - -

(Lars)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Christian Johannesen

DatoStedKilde
Født :1791Kirke Såby, Såby sogn-
Døbt :02.10.1791Kirke Såby KirkeKilde
Død :Eft 1850(Gevninge, Gevninge sogn)-
Konfirmeret :05.04.1807Kirke Såby KirkeKilde

Stilling : Husmand og hønsekræmmer, daglejer

Adresse : Herslev, Herslev sogn / Gevninge, Gevninge sogn
Noter : Nævnt i skiftet efter moderen i 1824; han var da 32 år gammel.
I 1834 var han husmand og hønsekræmmer.
Folketællingen 1845, Roskilde amt, Voldborg herred, Gevninge sogn, Gevninge, et hus 8:
Christian Johansen - 54 - Gift - Afbygger - Kirke Saaby sogn Gl. Roskilde amt
Kirsten Nielsdatter - 50 - Gift - Hans Hustru - Herslev sogn Roskilde Amt
Johannes Christiansen - 12 - Deres Børn - Gjevninge
Niels Christensen - 9 - Deres Børn - Gjevninge

FarMor
Johannes ChristiansenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
07.07.1821 - Kirsten Nielsdatter 27.04.1822 - Karen Christiansdatter
11.02.1824 - Mogens Christiansen
15.03.1826 - Bodil Marie Christiansdatter
Omk 1832 - Johannes Christiansen
Omk 1836 - Niels Christiansen

Christian Johannesen
* 1791
† Eft 1850
Johannes Christiansen
* Omk 1757
† 17.03.1833
Karen Hansdatter
* Omk 1766
† 11.12.1824
Christian Nielsen
* Omk 1715
† 04.1783


Maren Hansdatter
* Omk 1729
† 25.10.1802Hans Larsen
* Omk 1730
† 11.07.1809


Maren Andersdatter
* Omk 1745
† 04.1785

- - -

- - -


- - -

- - -

(Lars)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Abelone Johannesdatter

DatoStedKilde
Født :1795Kirke Såby, Såby sogn-
Døbt :25.01.1795Kirke Såby KirkeKilde
Død :Eft 1855(Ebberup, Særløse sogn)-
Konfirmeret :29.04.1810Kirke Såby KirkeKilde

Adresse : Ebberup, Særløse sogn
Noter : Nævnt i skiftet efter moderen i 1824; hun var da gift med husmand Christen Olsen i Ebberup.

FarMor
Johannes ChristiansenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Christen Olsen Omk 1823 - Juliane Christensdatter
Omk 1826 - Ane Sophie Christensdatter
Omk 1829 - Lars Christensen

Abelone Johannesdatter
* 1795
† Eft 1855
Johannes Christiansen
* Omk 1757
† 17.03.1833
Karen Hansdatter
* Omk 1766
† 11.12.1824
Christian Nielsen
* Omk 1715
† 04.1783


Maren Hansdatter
* Omk 1729
† 25.10.1802Hans Larsen
* Omk 1730
† 11.07.1809


Maren Andersdatter
* Omk 1745
† 04.1785

- - -

- - -


- - -

- - -

(Lars)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Johannesen

DatoStedKilde
Født :02.07.1798Kirke Såby, Såby sogn-
Døbt :29.07.1798Kirke Såby KirkeKilde
Død :Eft 1845(Kirke Såby, Såby sogn)-
Konfirmeret :25.04.1813Kirke Såby KirkeKilde

Alt.navn : Anders Johansen
Stilling : Husmand, tingmand, væver

Adresse : Kirke Såby, Såby sogn
Noter : Han er nævnt i skiftet efter moderen i 1824. Han var da 36? år gammel.
Ført med familie i ny fil i 2016.

FarMor
Johannes ChristiansenKaren Hansdatter
ÆgteskabBørn
- Ane Larsdatter -

Anders Johannesen
* 02.07.1798
† Eft 1845
Johannes Christiansen
* Omk 1757
† 17.03.1833
Karen Hansdatter
* Omk 1766
† 11.12.1824
Christian Nielsen
* Omk 1715
† 04.1783


Maren Hansdatter
* Omk 1729
† 25.10.1802Hans Larsen
* Omk 1730
† 11.07.1809


Maren Andersdatter
* Omk 1745
† 04.1785

- - -

- - -


- - -

- - -

(Lars)
- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Bodil Kirstine Christophersdatter

DatoStedKilde
Født :31.10.1833Jyderup, Fakse sogn-

FarMor
Christopher PedersenKirsten Olsdatter

Bodil Kirstine Christophersdatter
* 31.10.1833
-
Christopher Pedersen
* 1798
-
Kirsten Olsdatter
* Omk 1801
-
Peder Olsen
* 1762
† 25.08.1842


Mette Christophersdatter
* 1771
† 02.03.1825
-
--
-
Ole Pedersen
- - † Før 1777

- - -

Christopher Olsen
- - -
Maren Pedersdatter
- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Thora Pedersen

DatoStedKilde
Født :-Hovby, Fakse sogn-

Alt.navn : Thora Johansen

FarMor
Anton PedersenHanne Kristine Christiansen
ÆgteskabBørn
- Ejvind Johansen - - Lene Johansen
- - Ib Johansen

Thora Pedersen
-
-
Anton Pedersen
* 11.05.1870
† Omk 1951
Hanne Kristine Christiansen
* 05.10.1870
† 1931
Hans Pedersen
* 23.09.1821
† 13.05.1871


Anne Sophie Pedersdatter
* 16.08.1830
† Eft 1880Peder Christiansen
* 07.05.1815
† Eft 1880


Johanne Marie Nielsen
* 06.05.1836
† Eft 1880
Peder Christian Christensen
* Omk 1788 - † 30.06.1832
Ellen Estensdatter
* 1789 - † 06.01.1862

Peder Johansen
* 1790 - † 09.08.1869
Lovise Rasmusdatter
* 19.10.1797 - † 28.10.1867

Christian Christensen
* 1783 - † Eft 1845

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ejvind Johansen

Adresse : Egedevej, Fakse
Noter : Kilde: Marie Østergaard Pedersen, 2000.

ÆgteskabBørn
- Thora Pedersen - - Lene Johansen
- - Ib Johansen

Ejvind Johansen
-
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Rasmus Nielsen

DatoStedKilde
Født :18.10.1848Orup, Roholte sognKilde
Døbt :03.12.1848Roholte KirkeKilde
Død :01.04.1929Nordgaard, Orup, Roholte sognKilde

Stilling : Gårdejer, dannebrogsmand

Adresse : Matr.nr. 3 a,d, Nordgaard, Orup, Roholte sogn - Orupgade 30, 4640 Fakse
Noter : Gårdbestyrer ved sønnen Niels fødsel.
Han overtog Nordgaard den 28. december 1891.

FarMor
Niels HansenAne Marie Rasmusdatter
ÆgteskabBørn
24.05.1876 - Ane Marie Christensen 10.12.1876 - Niels Christian Nielsen
25.08.1879 - Johanne Christine Nielsen
20.09.1882 - Anna Sofie Nielsen
19.12.1895 - Hans Peder Nielsen

Rasmus Nielsen
* 18.10.1848
† 01.04.1929
Niels Hansen
* 1804
† 21.10.1875
Ane Marie Rasmusdatter
* 01.11.1816
† 28.12.1891
Hans Nielsen
* 1768
† 29.09.1843


Karen Pedersdatter
* 1772
† 11.03.1836Rasmus Nielsen
* 1780
† 04.06.1858


Inger Hansdatter
* 28.07.1788
† Eft 1845
Niels Jensen
* 1731 - † 1798
Bodil Rasmusdatter
* Omk 1737 - † 03.1785

Peder Rasmussen
* Omk 1739 - † 1809
Kirsten Larsdatter
* 1744 - † 12.1774

Niels Nielsen
* Omk 1735 - † 05.1798
Anne Rasmusdatter
* Omk 1733 - † 02.06.1821

Hans Christensen
* Omk 1736 - † 10.1805
Else Povelsdatter
* Omk 1745 - † Før 25.05.1789

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Ane Marie Christensen

DatoStedKilde
Født :30.04.1854Mosebølle, Roholte sogn-
Døbt :05.07.1854Roholte KirkeKilde
Død :05.02.1917Nordgaard, Orup, Roholte sognKilde
Begravet :10.02.1917Roholte Kirke-

Alt.navn : Ane Marie Nielsen

Adresse : Nordgaard, Orup, Orupgade 30, 4640 Fakse (Roholte sogn)
Noter : I 1877 var hun gudmor til søsterdatteren Birgitte Charlotte Pedersen, datter af Hans Jørgen Pedersen og Mette Sophe Christensen i Orup.

FarMor
Christen ChristoffersenJohanne Marie Christoffersdatter
ÆgteskabBørn
24.05.1876 - Rasmus Nielsen 10.12.1876 - Niels Christian Nielsen
25.08.1879 - Johanne Christine Nielsen
20.09.1882 - Anna Sofie Nielsen
19.12.1895 - Hans Peder Nielsen

Ane Marie Christensen
* 30.04.1854
† 05.02.1917
Christen Christoffersen
* 1805
† 07.01.1873
Johanne Marie Christoffersdatter
* 1811
-
Christoffer Larsen
* 1769
† 08.02.1834


Mette Christensdatter
* 1767
† 17.10.1831Christopher Jørgensen
* omk 1778
† 03.04.1830


Ane Larsdatter
* Omk 1773
† 05.07.1849
Lars Nielsen
* 1711 - † 10.1788
Kirsten Christoffersdatter
* Omk 1747 - † 16.01.1815

Christen Jensen
* 1726 - -
Karen Pedersdatter
* Omk 1724 - † 01.1779


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Hansen

DatoStedKilde
Født :12.11.1792Jyderup, Fakse sogn-
Døbt :16.12.1792Fakse KirkeKilde
Død :02.05.1860Kærsgård, Tystrup, Fakse sogn-
Begravet :10.05.1860Fakse KirkeKilde
Konfirmeret :05.04.1807Fakse Kirke-

Stilling : Indsidder, gårdmand

Adresse : Tornemark, Kongsted ved sønnen Peders fødsel i 1822 / Kærsgård, Tystrup, Fakse sogn ved Maren Cathrines fødsel i 1825
Noter : Han var hjemme hos forældrene i 1801.
Han var forlover for broderen Niels i 1832, var da gårdmand i Tystrup.
Ved folketællingen 1834 opført som Gl. Peder Hansen.
I 1850 var han forlover for datteren Maren Kathrine; underskrev da med påholdt pen.

FarMor
Hans PedersenElse Hansdatter
ÆgteskabBørn
14.03.1819 - Birthe Hansdatter 14.06.1819 - Hans Christian Pedersen
23.01.1822 - Peder Pedersen
03.09.1825 - Maren Cathrine Pedersdatter

Peder Hansen
* 12.11.1792
† 02.05.1860
Hans Pedersen
* 1766
† 12.1809
Else Hansdatter
* 1771
† 16.06.1856
Peder Olsen
* Omk 1703
† 03.1788


Inger Pedersdatter
* Omk 1731
† Eft 1801Hans Jensen Væver
* Omk 1738
† 03.1800


Karen Jensdatter
* Omk 1731
† 1797
(Ole)
- - -

- - -

Peder Pedersen
- - † Før 1772
Margrethe Andersdatter
- - † Eft 1772


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Birthe Hansdatter

DatoStedKilde
Født :11.04.1795Snedgården, Kongsted, Kongsted sogn-
Døbt :12.04.1795HjemmedåbKilde
Død :09.12.1869Tystrup, Fakse sogn-

Adresse : Tornemark, Kongsted ved sønnen Peders fødsel i 1822 / (Kærsgård), Tystrup, Fakse ved Maren Cathrines fødsel i 1825

FarMor
Hans PedersenEllen Larsdatter
ÆgteskabBørn
14.03.1819 - Peder Hansen 14.06.1819 - Hans Christian Pedersen
23.01.1822 - Peder Pedersen
03.09.1825 - Maren Cathrine Pedersdatter

Birthe Hansdatter
* 11.04.1795
† 09.12.1869
Hans Pedersen
* 1765
† 1830
Ellen Larsdatter
* 1763
† Eft 1830
Peder Hansen
* 1731
† Eft 1801


Catharina Maria Jørgensdatter
* 1741
† Eft 1801Lars Andersen
* Omk 1722
† Eft 1801


Maren Larsdatter
* Omk 1723
† Eft 1801
Hans Jensen
* 1689 - † 1768
Maren Andersdatter
* Omk 1700 - † 10.02.1760

Jørgen Rasmussen
* 1719 - † 12.1786
Anna Pedersdatter
* Omk 1715 - † 04.1789


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peder Pedersen

DatoStedKilde
Født :23.01.1822Tornemark, Kongsted sogn-
Døbt :26.01.1822HjemmedåbKilde
Død :Før 1894(Kærsgård, Tystrup, Fakse sogn)-

Stilling : Husmand, indsidder, gårdmand

Adresse : Kærsgård, Tystrup, Fakse
Noter : Husmand i 1844 ved sønnen Hans Christians fødsel. Må være begyndt som husmand for derefter at blive gårdmand. Indsidder i 1856 ved sønnen Christens fødsel, og gårdmand ved dennes bryllup i 1881.

FarMor
Peder HansenBirthe Hansdatter
ÆgteskabBørn
15.12.1843 - Mette Marie Madsdatter 08.05.1844 - Hans Christian Pedersen
19.03.1847 - Ane Margrethe Pedersdatter
19.12.1851 - Johanne Marie Pedersen
31.05.1854 - Niels Pedersen
07.04.1856 - Christen Pedersen
01.01.1863 - Ane Margrethe Pedersen

Peder Pedersen
* 23.01.1822
† Før 1894
Peder Hansen
* 12.11.1792
† 02.05.1860
Birthe Hansdatter
* 11.04.1795
† 09.12.1869
Hans Pedersen
* 1766
† 12.1809


Else Hansdatter
* 1771
† 16.06.1856Hans Pedersen
* 1765
† 1830


Ellen Larsdatter
* 1763
† Eft 1830
Peder Olsen
* Omk 1703 - † 03.1788
Inger Pedersdatter
* Omk 1731 - † Eft 1801

Hans Jensen Væver
* Omk 1738 - † 03.1800
Karen Jensdatter
* Omk 1731 - † 1797

Peder Hansen
* 1731 - † Eft 1801
Catharina Maria Jørgensdatter
* 1741 - † Eft 1801

Lars Andersen
* Omk 1722 - † Eft 1801
Maren Larsdatter
* Omk 1723 - † Eft 1801

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Peter Jørgen Larsen

DatoStedKilde
Født :12.07.1899Rejnstrupvej 4, Rejnstrup, Fakse sognTove Petersen
Død :12.1973Rejnstrupvej 2, Rejnstrup, Fakse sogn-
Konfirmeret :05.10.1913Fakse Kirke-

Adresse : Rejnstrupvej 4, Rejnstrup, 4640 Fakse / Rejnstrupvej 2, Rejnstrup, 4640 Fakse
Noter : Ugift. Ingen børn. Fødselsdag 12. juli (1899)

FarMor
Niels Peter LarsenInger Marie Jørgensen

Peter Jørgen Larsen
* 12.07.1899
† 12.1973
Niels Peter Larsen
* 27.10.1869
† 06.11.1947
Inger Marie Jørgensen
* 02.09.1876
-
Hans Larsen
* 12.04.1843
† 09.12.1879


Ane Sophie Andersen
* 09.04.1844
† 10.08.1913Peder Jørgensen
* 05.09.1849
† Før 1885


Mette Kirstine Christiansen
* 14.08.1849
-
Lars Nielsen
* 11.12.1809 - † 25.09.1879
Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819 - † 16.01.1876

Anders Hansen
* 06.11.1803 - † 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812 - † 03.12.1884

Jørgen Pedersen
* 17.10.1816 - -
Anne Margrethe Pedersdatter
* 24.07.1823 - -

Christian Rasmussen
* 1809 - † Eft 1880
Karen Jensdatter
* 03.01.1816 - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Olsdatter

DatoStedKilde
Født :Omk 1801Everdrup sogn-

Adresse : Jyderup, Fakse sogn

ÆgteskabBørn
05.12.1832 - Christopher Pedersen 15.02.1825 - Ane Kirstine Christoffersdatter
05.09.1829 - Mette Marie Christoffersdatter
31.10.1833 - Bodil Kirstine Christophersdatter
16.03.1837 - Inger Lisbeth Christophersen

Kirsten Olsdatter
* Omk 1801
-

-
-

-
-

-
--
-
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Larsen

DatoStedKilde
Født :23.08.1811Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-
Døbt :22.09.1811Fakse KirkeKilde
Død :07.03.1864Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-
Begravet :15.03.1864Fakse KirkeKilde
Konfirmeret :1826Fakse KirkeKilde

Stilling : Indsidder, gårdmand

Adresse : Holmegård, Tystrup, Præstøvej 105, 4640 Fakse (nu Tystrup Losseplads)
Noter : Hun er nævnt i skiftet efter faderen i 1815. Han var da 4 år gammel.
Hans Larsen overtog fæstet af gård nr. 6 (Holmegård) efter (stedfaderen) Jens Hansen den 4. september 1844. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 2, folie 99).

FarMor
Lars HansenJohanne Pedersdatter
ÆgteskabBørn
06.12.1834 - Ane Sofie Madsdatter 03.1835 - Lars Hansen
12.05.1837 - Lars Hansen
Omk 1840 - Jørgen Hansen
Omk 1842 - Jens Hansen
03.04.1844 - Marie Sofie Hansen
1848 - Hans Hansen
06.01.1848 - Niels Hansen
17.04.1850 - Inger Kirstine Hansen
Omk 1854 - Hans Jørgen Hansen
08.1857 - Peder Hansen

Hans Larsen
* 23.08.1811
† 07.03.1864
Lars Hansen
* 1764
† 11.08.1815
Johanne Pedersdatter
* 1771
† 20.06.1851
Hans Larsen Holm
* Omk 1733
† Eft 1806


Cathrine Jensdatter
* Omk 1734
† 06.1782Peder Nielsen Koch
* Omk 1745
† 21.03.1828


Karen Sørensdatter
* 1748
† 22.11.1817

- - -

- - -


- - -

- - -

Niels Pedersen Kock
* 1693 - † 09.1760
Ellen Danielsdatter
* 1700 - † 08.1779

Søren Thomasen
* 1717 - † 06.1796
Sophie Hansdatter
* 1715 - † 07.1786

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Lars Hansen

DatoStedKilde
Født :12.05.1837Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-
Døbt :18.06.1837Fakse KirkeKilde
Død :-(Hovby, Fakse sogn)-

Stilling : Husmand, gårdejer

Noter : Han blev formentlig husmand i Hovby - forlover for broderen Niels i 1881. Ved broderen Niels Hansens 2. vielse i 1894 var gårdmand Lars Hansen i Tystrup forlover.
Ved folketællingen 1890 var han gårdejer i Hovby.

FarMor
Hans LarsenAne Sofie Madsdatter
ÆgteskabBørn
26.01.1869 - Anne Margrethe Sørensdatter -

Lars Hansen
* 12.05.1837
-
Hans Larsen
* 23.08.1811
† 07.03.1864
Ane Sofie Madsdatter
* 06.03.1814
† 18.03.1894
Lars Hansen
* 1764
† 11.08.1815


Johanne Pedersdatter
* 1771
† 20.06.1851Mads Jensen
* 1780
† 04.09.1864


Ane Margrethe Jonasdatter
* 1789
† 15.01.1862
Hans Larsen Holm
* Omk 1733 - † Eft 1806
Cathrine Jensdatter
* Omk 1734 - † 06.1782

Peder Nielsen Koch
* Omk 1745 - † 21.03.1828
Karen Sørensdatter
* 1748 - † 22.11.1817

Jens Madsen
* Omk 1751 - † 25.04.1830
Appelone Hansdatter
* Omk 1755 - † 10.1800

Jonas Christensen
* 1768 - † 19.10.1831
Anne Hansdatter
* Omk 1764 - † 08.06.1812

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1840Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-
Død :21.07.1849Holmegård, Tystrup, Fakse sognKilde
Begravet :28.07.1849Fakse KirkeKilde

FarMor
Hans LarsenAne Sofie Madsdatter

Jørgen Hansen
* Omk 1840
† 21.07.1849
Hans Larsen
* 23.08.1811
† 07.03.1864
Ane Sofie Madsdatter
* 06.03.1814
† 18.03.1894
Lars Hansen
* 1764
† 11.08.1815


Johanne Pedersdatter
* 1771
† 20.06.1851Mads Jensen
* 1780
† 04.09.1864


Ane Margrethe Jonasdatter
* 1789
† 15.01.1862
Hans Larsen Holm
* Omk 1733 - † Eft 1806
Cathrine Jensdatter
* Omk 1734 - † 06.1782

Peder Nielsen Koch
* Omk 1745 - † 21.03.1828
Karen Sørensdatter
* 1748 - † 22.11.1817

Jens Madsen
* Omk 1751 - † 25.04.1830
Appelone Hansdatter
* Omk 1755 - † 10.1800

Jonas Christensen
* 1768 - † 19.10.1831
Anne Hansdatter
* Omk 1764 - † 08.06.1812

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jens Hansen

DatoStedKilde
Født :Omk 1842Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-

FarMor
Hans LarsenAne Sofie Madsdatter

Jens Hansen
* Omk 1842
-
Hans Larsen
* 23.08.1811
† 07.03.1864
Ane Sofie Madsdatter
* 06.03.1814
† 18.03.1894
Lars Hansen
* 1764
† 11.08.1815


Johanne Pedersdatter
* 1771
† 20.06.1851Mads Jensen
* 1780
† 04.09.1864


Ane Margrethe Jonasdatter
* 1789
† 15.01.1862
Hans Larsen Holm
* Omk 1733 - † Eft 1806
Cathrine Jensdatter
* Omk 1734 - † 06.1782

Peder Nielsen Koch
* Omk 1745 - † 21.03.1828
Karen Sørensdatter
* 1748 - † 22.11.1817

Jens Madsen
* Omk 1751 - † 25.04.1830
Appelone Hansdatter
* Omk 1755 - † 10.1800

Jonas Christensen
* 1768 - † 19.10.1831
Anne Hansdatter
* Omk 1764 - † 08.06.1812

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Marie Sofie Hansen

DatoStedKilde
Født :03.04.1844Holmegård, Tystrup, Fakse sogn-
Død :Eft 1890(Grunderup, Kongsted sogn)-

FarMor
Hans LarsenAne Sofie Madsdatter
ÆgteskabBørn
01.08.1877 - Rasmus Nielsen -

Marie Sofie Hansen
* 03.04.1844
† Eft 1890
Hans Larsen
* 23.08.1811
† 07.03.1864
Ane Sofie Madsdatter
* 06.03.1814
† 18.03.1894
Lars Hansen
* 1764
† 11.08.1815


Johanne Pedersdatter
* 1771
† 20.06.1851Mads Jensen
* 1780
† 04.09.1864


Ane Margrethe Jonasdatter
* 1789
† 15.01.1862
Hans Larsen Holm
* Omk 1733 - † Eft 1806
Cathrine Jensdatter
* Omk 1734 - † 06.1782

Peder Nielsen Koch
* Omk 1745 - † 21.03.1828
Karen Sørensdatter
* 1748 - † 22.11.1817

Jens Madsen
* Omk 1751 - † 25.04.1830
Appelone Hansdatter
* Omk 1755 - † 10.1800

Jonas Christensen
* 1768 - † 19.10.1831
Anne Hansdatter
* Omk 1764 - † 08.06.1812

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Kirsten Olsdatter

DatoStedKilde
Født :08.03.1819Skovager, Tystrup, Fakse sogn-
Døbt :10.03.1819HjemmedåbKilde
Død :16.01.1876Skovager, Tystrup, Fakse sogn-
Begravet :24.01.1876Fakse KirkeKilde

Adresse : Skovager, matr.nr. 8 Tystrup, Præstøvej 113, 4640 Fakse

FarMor
Ole PedersenSidse Jensdatter
ÆgteskabBørn
12.11.1836 - Lars Nielsen 07.1838 - Udøbt barn
26.04.1840 - Ole Larsen
28.02.1842 - Dødfødt barn
12.04.1843 - Hans Larsen
Omk 1846 - Peder Larsen
03.02.1849 - Ane Sofie Larsen
15.05.1851 - Marie Kirstine Larsen
20.10.1853 - Ellen Katrine Larsen
23.11.1856 - Niels Peder Larsen
01.1859 - Dødfødt drengebarn
13.03.1860 - Rasmus Larsen

Kirsten Olsdatter
* 08.03.1819
† 16.01.1876
Ole Pedersen
* 1768
† 05.09.1830
Sidse Jensdatter
* 1783
† 26.05.1874
Peder Olsen
* 1742
† 05.1807


Maren Madsdatter
* Omk 1747
† 28.07.1830Jens Madsen
* Omk 1751
† 25.04.1830


Appelone Hansdatter
* Omk 1755
† 10.1800
Ole Pedersen
- - † 01.1743
Anne Jensdatter
* Omk 1709 - † Før 15.05.1790

Mads Jensen
* Omk 1711 - † 04.1779
Ellen Hansdatter
* Omk 1703 - † 05.1791

Mads Jensen
* Omk 1711 - † 04.1779
Ellen Hansdatter
* Omk 1703 - † 05.1791

Hans Olsen Koch
* Omk 1711 - † 10.1783
Ellen Pedersdatter
* Omk 1729 - † 09.1789

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Anders Hansen

DatoStedKilde
Født :06.11.1803Orup, Roholte sogn-
Døbt :06.11.1803Roholte Kirke-
Død :09.07.1863Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :15.07.1863Fakse KirkeKilde

Stilling : Gårdmand

Adresse : Ellebæksgården, Jyderup, Ellebæksvej, 4640 Fakse
Noter : Død samme dag som svigerfaderen Peder Madsen - og samme sted! Årsag ukendt.

FarMor
Hans NielsenAnne Sophie Jørgensdatter
ÆgteskabBørn
07.04.1832 - Karen Marie Pedersdatter 04.02.1833 - Sidse Cathrine Andersen
10.04.1834 - Hans Jørgen Andersen
15.02.1836 - Dødfødt drengebarn
28.12.1837 - Sidse Katrine Andersen
29.12.1840 - Jørgen Andersen
09.04.1844 - Ane Sophie Andersen
10.12.1846 - Anders Andersen

Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812
Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838
Niels Jensen
* Omk 1708
† 06.1785


Ellen Sørensdatter
* 1717
† 12.1797Jørgen Rasmussen
* Omk 1727
† 04.1779


Karen Pedersdatter
* Omk 1745
† Eft 1801

- - -

- - -

Søfren Olsen
- - -
Johanne
- - -

Rasmus Andersen
- - † 1743
Johanne Jørgensdatter
- - † Eft 1743

Peder Hansen
* Omk 1700 - † 03.1779
Bodil Jørgensdatter
* Omk 1705 - † 1749

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Karen Marie Pedersdatter

DatoStedKilde
Født :03.02.1812Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Død :03.12.1884Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Konfirmeret :1826Fakse KirkeKilde

Adresse : Ellebæksgården, Jyderup, Ellebæksvej, 4640 Fakse

FarMor
Peder MadsenSidse Jørgensdatter
ÆgteskabBørn
07.04.1832 - Anders Hansen 04.02.1833 - Sidse Cathrine Andersen
10.04.1834 - Hans Jørgen Andersen
15.02.1836 - Dødfødt drengebarn
28.12.1837 - Sidse Katrine Andersen
29.12.1840 - Jørgen Andersen
09.04.1844 - Ane Sophie Andersen
10.12.1846 - Anders Andersen

Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863
Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Mads Christoffersen
* Omk 1748
† 11.1780


Bodil Fransdatter
* Omk 1759
† 17.07.1830Jørgen Povelsen
* Omk 1748
† 05.03.1825


Karen Jensdatter
* Omk 1757
† Før 03.07.1806
Christopher Madsen
* Omk 1722 - † 06.1780
Anne Jensdatter
* Omk 1709 - † Før 15.05.1790

Frandtz Olsen
* Omk 1732 - † 09.1787
Anne Kirstine Pedersdatter
* Omk 1736 - † 31.03.1816

Povel Sørensen Broch
* Omk 1716 - † 08.1794
Cicil Mortensdatter
* 1720 - † 1780

Jens Nielsen
* Omk 1715 - † Eft 1787
Susanna Christophersdatter
* Omk 1728 - † 12.1768

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Hans Jørgen Andersen

DatoStedKilde
Født :10.04.1834Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sognGurli Andersen - født Poulsen
Døbt :01.06.1834Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen
Død :Eft 1880(Høsten, Sønder Dalby sogn)-

Stilling : Arbejdsmand, gårdmand

Adresse : Jenstrup, Sønder Dalby sogn / Høsten, Sønder Dalby sogn

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter
ÆgteskabBørn
07.03.1865 - Sidse Marie Hansen Omk 1867 - Anders Hansen
Omk 1873 - Susanne Marie Hansen

Hans Jørgen Andersen
* 10.04.1834
† Eft 1880
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Sidse Katrine Andersen

DatoStedKilde
Født :28.12.1837Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Døbt :18.02.1838Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen
Død :22.08.1911Jyderup, Fakse sogn-
Begravet :28.08.1911Fakse KirkeGurli Andersen - født Poulsen

Adresse : Jyderup, Fakse sogn

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter
ÆgteskabBørn
- Jens Hansen 24.06.1863 - Maren Sofie Hansen
01.09.1865 - Ane Kirstine Hansen
06.10.1867 - Karen Marie Hansen
25.11.1879 - Sara Lorenze Hansen
1887 - Peder Pedersen -

Sidse Katrine Andersen
* 28.12.1837
† 22.08.1911
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017

Jørgen Andersen

DatoStedKilde
Født :29.12.1840Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn-
Døbt :21.02.1841Fakse Kirke-
Død :27.03.1909Jyderup, Fakse sogn-

Stilling : Gårdmand

Adresse : Ellebæksgården, Jyderup, Fakse sogn (Ellebæksvej, 4640 Fakse)
Noter : Byggede måske huset matrikelnr. 6b, Ellebækvej 1.

FarMor
Anders HansenKaren Marie Pedersdatter
ÆgteskabBørn
28.09.1870 - Karen Nielsdatter 06.08.1873 - Ane Marie Andersen
13.01.1877 - Anders Andersen

Jørgen Andersen
* 29.12.1840
† 27.03.1909
Anders Hansen
* 06.11.1803
† 09.07.1863
Karen Marie Pedersdatter
* 03.02.1812
† 03.12.1884
Hans Nielsen
* Omk 1747
† 1812


Anne Sophie Jørgensdatter
* Omk 1775
† 26.03.1838Peder Madsen
* Før 16.01.1780
† 09.07.1863


Sidse Jørgensdatter
* 1786
† 03.01.1832
Niels Jensen
* Omk 1708 - † 06.1785
Ellen Sørensdatter
* 1717 - † 12.1797

Jørgen Rasmussen
* Omk 1727 - † 04.1779
Karen Pedersdatter
* Omk 1745 - † Eft 1801

Mads Christoffersen
* Omk 1748 - † 11.1780
Bodil Fransdatter
* Omk 1759 - † 17.07.1830

Jørgen Povelsen
* Omk 1748 - † 05.03.1825
Karen Jensdatter
* Omk 1757 - † Før 03.07.1806

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017