Teglstrup, Udby sogn

Oversigt over Teglstrup bys historie i ryttergodstiden

Fra Holger Munks arbejdspapirer - Vordingborg lokalhistoriske arkiv

Teglstrup var en "god By", det siger i al fald jordebogen af 1719, "den ligger udi Skoven og har sine 3 Marker, god Græsning, Humlekuler og Frugthaver." Hartkornets størrelse pr gård er noget nær det, der hviler på Grumløse- og Udbygårde, altså relativt højt af en skovby, Der er 5 gårde i byen.
De 4 tilhører kongen, men den 5. er "Bondeejendom". Desuden ligger der en jord på 1-7-1-1 til Udby kirke. Der er meget slægtskab i byen, og ved fæsterskifte viser dette slægtskab sin styrke ved at gårdene bevares for slægten og regelen er at søn følger efter fader eller at ny ægtefælle tages ind.

Matr.nr. 1 af hartkorn: 7-4-0-1.
Denne gård giftede Niels Nielsen sig til "i Prins Jørgens Tid" ved at ægte enken Karen Rasmusdatter, Niels Nielsen var fra Udby, hvor hans forældre Niels Olsen og Anne Hemmingsdatter havde en gård "under Skoven". Karen Rasmusdatter dør i 1710 og begraves den 16. november og 1711 3. påskedag (7/4) trolover Niels Nielsen sig med Maren Pedersdatter, en datter af selvejerbonde Peder Nielsen og Hustru Anne Svendsdatter på nabogården. I dette ægteskab kommer der 8 børn, men da ingen af dem får hjem i Teglstrup, skal de ikke omtales nærmere her. 1730 dør rytterbonden Niels Nielsen og begraves den 3. februar på Udby kirkegård. Han er vistnok den eneste fæstebonde prins Jørgens ridefoged Giert Villumsen giver det smukke skudsmål: - "en duelig og flittig mand, der gerne vil stræbe at berigtige enhver lige ret". - Maren Pedersdatter gifter sig anden gang - trolovelse den 14. marts 1730 - med ungkarl Bent Hansen fra Skovbygårde i Snesere sogn. Han er 26 år og søn af rytterbonde Hans Bentsen og Anne Dinesdatter. Maren er 38 år. I dette ægteskab kommer der to sønner, Søren og Christen. Den første gifter sig ind på en særdeles god gård i Ornebjerg, medens Christen Bentsen i 1762 overtager fødegården i Teglstrup. Men det går ikke så godt i Ornebjerg. Søren er svagelig og må lade noget af gårdens tilliggende gå fra sig. I 1764 ser man ingen anden udvej, end at forældrene fra Teglstrup flytter til Ornebjerg, hvor de går ind som fæstere af sønnens gård. Året efter dør Søren og i 1766 faderen Bent Hansen. Maren Pedersdatter kan ikke sidde alene med gården, og da det som sagt er en særdeles god gård, som man nødig lader gå over til fremmede, besluttedes det at Christen afstår fødegården i Teglstrup for at flytte til Ornebjerg. her indskrives ham så som fæster, medens moderen går på aftægt hos ham. Hun lever indtil 1780, da hun den 30. maj begraves på Kastrup kirkegård med "fuld Ceremonie" - Men gården i Teglstrup (matr.nr. 1) fik heller ikke lov til at gå til fremmede, da Christen måtte afstå den. Den blev overtaget af Marens halvbroders næstældste søn Peder Andersen, der sad som rytterbonde i Rødstofte. Herom nærmere under Matr.nr. 3 og 5.

Matr.nr. 2 af hartkorn: 6-3-1-2.
Da ryttergodset indrettedes i 1718, var det en gård i "slet Tilstand". Fæsteren hed Hans Pedersen, og allerede i 1724 tog regimentskiver Swane dom over ham for "paaløbende gæld til de kg. prætentioner", hvorefter han frasættes og efterfølges af Hemming Sørensen. Denne får gården rettet op, og efter et langt liv som rytterbonde - til 1765 - afstår han den til sin søn Hans Hemmingsen, der fortsætter ind i godstiden. Men Hans Pedersen, den førstnævnte fæster, hvis kone var født på nabogården nr. 5, blev i sin by, idet han fæster "en øde Plads på Teglstrup Gade", hvor han bygger sig et 4-fags aftægtshus.

Matr.nr. 4 af hartkorn: 7-2-3-0.
På denne gård boede Lars Jacobsen, da ryttergodset blev indrettet. Gården var i "god tilstand", men grundet på fæsterens "og Hustruens høje Alderdom og Svaghed" afstår han den 1724 til sønnen Hans Laursen, der fortsætter ryttergodstiden ud (til 1768), da han grundet "paa Alderdom og Skrøbelighed og slet Tilstand" må afstå, men sikrer sig, at eftermanden Ole Pedersen "forsyner de gamle folk med ophold ved Stedet deres Livstid".

Matr.nr. 3 af hartkorn: 4-7-3-1.
Også denne gård er kongens, men i så slet tilstand, da ryttergodset indrettes, at fæsteren Morten Pedersen må frasættes. Regimentskriveren får selvejer Anders Jensen på matr.nr. 5 til at tage den i drift sammen med sin egen gård, mod visse forpligtelser men naturligvis uden indfæstning. Anders Jensen havde tidligere en fæstejord under Udby kirke af hartkorn: 1-7-1-1. Hermed blev de tre matrikelnumre 3, 5 og 6 slået sammen under én drift og vel ikke mindst til fordel for ejendomsgården. Det ser ud, som Anders Jensen ikke har haft denne sammenlægning ret længe for allerede 1723 ses det, at en Jacob Larsen får udstedt fæstebrev på matr.nr. 3, men i 1738 ligger atter de to gårde - matr.nr. 3 og 5 - under én drift med besætning og udsæd opført under et. - Bortset fra et mindre interval først i ryttergodstiden følger matr.nr. 3 altså selvejergården matr.nr. 5 testen af tiden, uden at vi har mulighed for at specificere hverken besætning, udsæd eller noget andet vedrørende de to gårdes drift, men da jordebogen for 1719 heller ikke har nogen som helst oplysning - ud overhartkorn - om selvejergårde eller kirkegods (m.v.) har vi ingen mulighed for statistisk - at sidestille disse to matrikelnumre med kongens gårde, - men set under anden synsvinkel har gårdenes historie sin interesse, og da de så godt som hele ryttergodstiden har ligget sammen i drift, skal oversigten over fæstere og ejere gives under følgende matrikelnummer.

Selvejergård matr.nr. 5 af hartkorn: 4-2-3-0 og skovskyld: 0-1-1-1.
1682 den 27. december trolovedes pigen Anne Svendsdatter med enkemand Christen Frederichsen i Ugledige. Ægteskabet forblev barnløst og allerede 1685 døde Christen Frederichsen og blev begravet den 1. april på Allerslev kirkegård. Ved skiftet efter ham ses, at gården i Ugledige er meget brøstfældig (90 rd), men der bliver dog et aktiv til deling mellem afdødes børn af et tidligere ægteskab og enken Anne Svendsdatter, der får sin andel udlagt blandt andet i en ejendomsgård i Teglstrup, "som dog moxen ej anderledes end for øde kan eragtes". Endvidere siger skifteprotokollen om denne ejendom: "en Ejendomgsgaard i Teglstrup By, sal. Christen Frederichsen tilhørte, har hidtil været bestående af 4 længer, men er på Bygning ganske øde, idet de 3 længer ere nedfalden og undertømmeret borte. Den 4de, som er stuelængen, er stærkt brøstfældig og foreldt, og den østre ende en del af ovringen nedfalden." - Om jorden siges: " - - skal være i alle maader ganske udlidt og forhalet skovjord, som ej er vorden gødsket eller iagttaget." Denne gård med tilliggende jord samt "en liden skovpart i Teglstrup skov straks ved Brødløs" blev vurderet til 70 rd. - Intet under at fæsteren Rasmus Hjort stod i restance for afgift med godt 11 rd. -
Det er vel ikke rimeligt, at det var dette aktiv alene, der har lokket en ny fæstemand til gården i Ugledige, men det ses af Allerslev kirkebog, at Anne Svendsdatter den 2. april 1686 blev copuleret til ladefoged Jens Gregersen af Jungshoved. Hvor længe disse forblev i Ugledige, kan ikke siges med bestemthed, men deres første barn blev da født her, og vi ved også, at ægteskabet kun varer i 6 år, idet Jens Gregersen dør i 1692. Ved skiftet efter ham siges, at han "boede og døde i Teglstrup". Det er et stort og meget rigt skifte, god besætning og meget indbo, bl.a. en del sølv og aktiverne beløber sig til usædvanlige tal. Vi kan heraf slutte, at Jens Gregersen har fået bygget ejendomsgården op fra ny. Der er fire børn i ægteskabet, hvoraf den yngste, en pige, fødes efter faderens død. Hun får navnet Kirsten og bliver senere gårdkone på matr.nr. 2, idet hun ægter Hans Pedersen (se foran). Den yngste dreng hedder Anders, og det er ham, vi senere i ryttergodstiden ser som ejer og bruger af matr. nr. 5 og 3. - Anne Svendsdatter må naturligvis gifte sig igen (gårdens drift), og hun tager en mand ved navn Peder Nielsen. I dette ægteskab kommer der to piger, Maren og Anne. De bliver begge gift med enkemænd og kommer til gård. Anne til Ammendrup og Maren til matr.nr. 1 i Teglstrup. Som vi allerede har set overlever hun to ægteskaber, Niels Nielsen og Bent Hansen, får en meget stor efterslægt og dør 86 år gammel - som vi også har set - i Ornebjerg.
1710 dør Peder Nielsen og begraves "Mandag efter Allehelgensdag" (3/11) på Udby kirkegård, og Anne Svendsdatter sidder enke for 3. gang, men da Anders Jensen nu er 19 år, behøver hun ikke at tænke på en ny fæstemand af hensyn til gårdens drift. 1716 gifter Anders sig med en pige fra Udby, datter af skov- og tredingsfoged Peder Olsen, og er herefter reelt mand på gården, men først i 1731 giver moderen - efter forudgående lovbydelse på tinge - ham skøde på ejendomsgården matr.nr. 5 af Teglstrup.
Anders Jensen har fået en god start med en god, velholdt gård, og medgift med sin kone. Han bliver skovfoged, og da han, som vist under matr.nr. 3, i flere år sidder med to gårdes drift, matr.nr. 3 og 5, kan han ikke undgå at blive forholdsvis velstillet. I ægteskabet er der 10 børn, hvoraf de 6 bliver voksne. Sønnen Peder Andersen får gård i Rødstofte i Øster Egesborg sogn, men kaldes hjem til Teglstrup, da familiegården matr.nr. 1 - hans fasters gård må opgives, og dør som fæster her.
Anders Jensen dør 1747, og hans eftermand i ægteskabet bliver Christen Brandt, der overtager såvel ejendomsgård som fæstegård sammen med enken. Christen Brandt sidder med gårdene ryttergodstiden ud, idet han dør 1770. Kort før sin død tilskynder "Sygdom og Skrøbelighed" ham dog til at gøre testamente til fordel for sin hustru, der endnu har "Børn i forrige Ægteskab som er uforsynede" - i det sidste er der ingen børn -, og i dette testamente (kongelig konfirmation 1770 den 27/4) overdrager han hende ejendomsgården i Teglstrup. Efter mandens død sidder Maren Pedersdatter som enke med gården til 1773, da hun ved skøde af 30. september giver den videre til sønnen Peder Andersen på matr.nr. 1. Hun bliver fortsat boende på gården, og da hun dør i 1778, holdes der et meget stort og omfattende skifte efter hende, men da er sønnen Peder Andersen også død, og det bliver hans eftermand i ægteskabet, Ole Hansen, der nu bliver både fæstebonde og ejendomsbonde. Han beslutter sig dog ret hurtigt - muligt for at skaffe likviditet til medarvinger - for at sælge ejendomsgården, og ved skøde af 12. oktober 1778 afstår han den til gehejmeråd Frederik Raben på Beldringe. Matr.nr. 5 af Teglstrup er hermed ikke længere "bondeejendom" og den historie som sådan er derfor ude.

Ane Nielsdatter
Niels Nielsen
Maren Pedersdatter
Peder Nielsen
Anne Svendsdatter

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017