Niels Pedersen Holm

DatoStedKilde
Født :1641Ammendrup, Allerslev sogn-
Død :02.1708Allerslev, Allerslev sogn-
Begravet :24.02.1708Allerslev KirkeKilde

Stilling : Selvejergårdmand
Ref. : LSL 1106

Adresse : Ugledige, Allerslev sogn / Allerslev, Allerslev sogn
Noter : Kilde: Børge Wiberg-Larsen, En sydsjællandsk anetavle - side 79: Skiftet 20-10-1708; gårdmand i Ugledige, formentlig på den gård, der i matriklen 1688 fik nr. 13; derefter mellem 1687 og 1691 til Allerslev på den selvejergård, der i nævnte matrikel havde nr. 8, og som forud havde tilhørt mosteren Anne Nielsdatter og dennes mand, Niels Michelsen; i tilslutning til sidstnævnte gård fæstede han en øde jord i Allerslev.
Niels Pedersen Holm må være flyttet til Allerslev mellem 5. maj 1687, hvor datteren Anne døbes i Ugledige og 19. august 1688, hvor hans kone var fadder til hans brorsøn Peder Jespersen (da i Allerslev).

Skifteprotokollen, Vordingborg rytterdistrikt, folie 266b-267b. Skifte den 20. oktober 1708 efter Gårdmand Niels Pedersen i Allerslev.
Enke: Anna Eschildsdatter - med lavværge hendes forlovede fæstemand, ungkarl Jep Ibsen i Snesere.
Arvinger - fællesbørnene:
1) Eschild Nielsen, 26 år gammel, fuldmyndig, hjemme hos moderen.
2) Anna Nielsdatter, gift med Niels Stefensen i Ugledige.
Skifteforvalter: Giert Villumsen
Vurderingsmænd: Niels Pedersen Møller i Allerslev og Peder Nielsen i Ammendrup.
Boets overskud opgjort til 582 rdl.
Gårdens hartkorn: 5-2-2-2 tdr. Gården var en ejendomsgård.

Skiftet i fuld ordlyd:
Ao. 1708 dend 20 Octbr, Comparerede efter begiæring Han Kongelige Højheds Ridefoged over Vordingborg og Jungshoved Ampter Giert Willumbsen Skiftitz forvalter tilligemed 2de Vorderings Mænd Niels Pedersen Møller af Allerslev og Peder Nielsen i Ammendrop, udj afgange Sl. Niels Pedersen Strevboe i bemelte Allerslev, for at holde Rigtig Skifte og Deeling, imellem hans Efterladte Hustru dend Gudfrygtige Quinde Anna Eschilds Datter paa dend Eene og de med Hin anden sammenhafuende Børn og Sande arfvinger paa dend anden side, Naunlig Eschild Nielsen 26 Aar og Fuldmyndig hiemmeværende hos sin Moder, sampt Anna Niels Datter havende til Ægte Niels Stafensen i Uggledige, self tilstede paa Enchens Veigne indfandt sig Jep Ibsen af Snesere, ungkarl, som Lauverge og Hindes forlovede fæstemand.
Da effter at alle Boens forefundre Midler og forening? bestaaende af Queg og Bæster, Sølf Kaaber og Tin
Messing og Malm, sampt Senge Kleder og Lintøy, Med videre Item 1 Self Egers Bondeg her i Byen, som dend Sl Mand self Iboed skyldende udj Hart Korn efter Nye Landmaalingens Matricul 5 Td 2 sk 2 f 2 Alb, foruden dend sædvaanlige ? til Vordingborg Slot, hvorunder Herligheden henhører.
Saaledes rigtig var registretet og Vorderet Saavel som Boens Gield og Besværing derimod igen observerit
Befandtes at Blive til Arf og Deeling imellem Enchen og hindes 2de Børn gordt for Penge 582 R 4 ?? Hvoraf Enchen til Falder dend Halve Dehl som er 291 R 10 s og Børnene dend anden ½deel der ligeledes er 291 R 10 s kommer da paa Een Broderlod 194 R 6 2/3 og Paa Een Søsterlod 97 R 3 1/3 for hvil[chen] dend halve Dehl af Boens beholdne Mideler som Eschild Nielsen og Daatteren Anna Niels Daatter tilkommer, Erbød sig og udlovede Enchens Lauverge og Fæstemand Jep Ibsen, udj. Reedepenge at vill betall og fornøye enhver af Dennem Rigtig og Reedelig uden nogen afgang eller skade i nogen Maade, I henseende Eiendommen endnu som tilforn kunde været? Stemplet? og Boens Midler iche heller skulle blifue Dehlte ?? eller skilt ad med slig sømmelig og Velmeendte Tilbud Eschild Nielsen paa sin Egen og Niels Stafensen paa sin Hustruis Veigne Vel ?? til fredz gave Derpaa hvernadre deres Hænder, og lovede saa ??ort Betallingen skeede at give fornøylig af Kald, alt saa er dette Skifte paa forest maade udj ald Venlig hed slutted og til Endebragt, som Testeris med Samptlig voris hænders Underskrivelse, Datum, Stervboen udj Allerslev ut Supra

FarMor
Peder Rasmussen HolmKirstine Nielsdatter
ÆgteskabBørn
29.04.1666 - Anne Enevoldsdatter -
Eft 1680 - Ane Eskildsdatter 1681 - Eschild Nielsen
1684 - Karen Nielsdatter
1687 - Anne Nielsdatter

Niels Pedersen Holm
* 1641
† 02.1708
Peder Rasmussen Holm
-
† 1696
Kirstine Nielsdatter
-
† 07.1655
(Rasmus Holm)
-
--
-(Niels)
-
--
-

- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -


- - -

- - -

Win-Family v.6.0Webmaster -------- Homepage01.06.2017