Til forsiden

Nedenstående er en afskrift efter originalen, der befinder sig på Slægtsgårdsarkivet på Gammel Estrup.


Foreening 

om 

Hoveriet 

ved 

Jomfruens Egede Hoved Gaard
Ifølge de Kongelige Allernaadigste Indbydelser ved Placaterne af 24 Juni og 23 December 1791
der skal tage sin Begyndelse fra 1ste Mai 1793.

Ifølge de kongelige Allernaadigste Indbydelser ved Placaterne af 24 Juni og 23 Decbr. 1791 til frivillige Foran(d)ringer om bestemt Hoverie, bliver Jomfruens Egede Godses bønder af mig undertegnede Eier foreslaaet om de til Hoveriets Bestemmelse der skal tage sin Begyndelse fra 1 ste Mai d.Aa. vil indgaae følgende

Forening

Til Gaardens Drift er for nærværende henlagt 46 fuld hoverigjørende bønder nemlig: Frenderup By 7 Gaarde, Rhode 5 Gaarde, Babberup 8 Gaarde, Dalbye 2 Gaarde, Jenstrup 2 Gaarde, Viverup 2 Gaarde, Aas 3 Gaarde, Atterup 5 Gaarde, Hejede 2 Gaarde, Taagerup 3 Gaarde, Druestrup 3 Gaarde, Faxøe 2 Gaarde, Haabye 1 Gaard, Jyderup 1 Gaard.

Det hoverie som bemeldte bønder herefter faaer at forrette til Jomfruens Egede Hovedgaard bestaaer udi Efterskrevne af de til hovedgaarden henhørende 12 Marker
Park Markensom indeholder35 tønder Agerland
Bødker Markendo37 do
Wæver Markendo37 do
Kiælder Markendo36 do
Kirke Skovs Markendo37 do
Kanin Krogs Markendo35 do
Svine Hoveds Markendo36 do
Hunde Mose Markendo36 do
Hosses Markendo36 do
Dutholts Markendo38 do
Sandhuus Markendo38 do
Faxøe Markendo37 do
 
faar hver bonde sit visse Hovmaal indeholdende i Almindelighed fra 6 til 7 Skpp Land efter Markens Størrelse at behandle efter den brugelige Holsteenske Maade saaledes at der Aarlig en Mark opbrydes, trende besaaes med  Vinter Sæd, trende med  Vaarsæd og  2 ligger  til  slaaes Marker  af  hvilken en hver bonde  forsvarlig  brækker sin Lod i Brækkemarken og giødsker samt  Sommerpløier samme, da de for markharvningen er befriet; til Vinter og Vaarsæden forrettes Pløining, Harvning og Tromling,  ligesom og at høste, hjembringe og i Husene at indsætte den paa Enhvers lod, eller Hovmål voxende Sæd og Afgrøde.

Ligeledes i Slaae Markerne at slaa, rive, sætte i Stak, hjembringe og paa Hovedgaardens Stænger at indsætte det paa enhvers Lod eller Hovmaal i Agerlandet voxende Høe. Alt til sine rette og beqvemme Tider eftersom ethverts Arbeide og Veirliget det udfordrer.

Engene og Høesletten ere: Hulke Skoven og dens Eng samt den i de 9 Marker, som aarlig bruges til Korn og Slaae Marken voxende Høeslet  paa Skov Parten og smaa Eng Huller imellem og for Enderne af Agerlandet, hvorpaa aules i et Middelaar 624 Læs Høe, hvilken Høeslet aarligen deeles imellem bønderne indbyrdes efter Omstændighederne i 46 Dele og erholder da hver bonde den Deel som ham ved Lodtrækningen tilfalder. Dette Hovmaal har han derefter forsvarlig at rense, slaa, rive, sætte i Stak, saa og at hjemtage, og i Huus at hensætte det derpaa aulede Høe.

Hegnet i og omkring Gaardens Marker, Enge og Skove, som bemeldte Hoverie bønder aarligt vedligeholder er:

Steengjerder dobbelt uden Grøft131 1/3 Faune
Steengjerder enkelte med 3 Allen Grøft bagved801 Faune
Riisgjerder med dobbelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb6860 1/3 Faune
Riisgjerder med enkelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb6120 1/3 Faune
Riisgjerder uden Grøft278 1/3 Faune
Steigjerder med dobbelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb299 1/3 Faune


Hvilket findes inddeelt imellem dem i visse Hovmaal saaledes at enhver tilfalder:

Steengjerder dobbelt uden Grøft2 59/69 Faune
Steengjerder enkelte med 3 Allen Grøft bagved17 19/46 Faune
Riisgjerder med dobbelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb133 7/138 Faune
Riisgjerder med enkelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb149 19/138 Faune
Riisgjerder uden Grøft6 7/138 Faune
Steigjerder med dobbelt Grøft 3 Al bred 7 Qvt Dyb6 93/96 Faune


Ved hvilke Hegn bonden forsvarlig opgraver og oprenser Grøfterne og lukker Gjerderne til sine rette tider, samt efter Anvisning hukker, tilkjører og paalukker det fornødne Gjersel.

Af Vandgrøfter som er 3 Allen brede og 7 Qvt dybe derved gravede til skadelig Vands Afledning, er hver bonde tildeelt sit visse Hovmaal som af den fulde
Antal 4376 1/3 Faune bliver for hver 95 8/69 Faune; hvilke saa naar fornødent gjøres forsvarligt opgraves og oprenses.

Til Skovning bestemmes for hver bonde i visse Hovmaal 4 Faune Brænde, hvortil han efter Paaviisning fælder Træet og derefter sauger det i Allens Længde samt sønderslaaer, opsætter og til Gaarden hjemfører for bemeldte 4 Faune.

Alt forestaanede Hoveri Arbeide der saaledes er bestemt til visse Hovmål hvorefter hver bonde ved sit Arbeide bliver at forrette uden Hensigt til visse Spand og Gang Dage.

Derimod til det øvrige herefter benævnende Hoverie, som ikke kan anslaaes til Hovmaal bliver den Specielle bestemmelse af de udfordrende Hou Dage i et Aar for enhver Hoverigjørende bonde saasom:

SpanddageGangdage
Til at grave Brakgrøfter3
Til at samle Steen af den besaaede Jord samt Vandfurer at oprense12
Til Høesletten i Dyrehaugen hvori avles i et Middel Aar 60 læs Høe29
Til Tærskningen der almindelig begynder den 12 Septbr og ender den 20 Mai afgiver bønderne efter deres
Gaardes beskaffenhed efter den sædvanlige Omgang saasom:
Druestrup 3 Gaarde, Hejede 2 Gaarde, Faxøe 2 Gaarde, Houbye 1 Gaard, Jyderup 1 Gaard, Frenderup 7 Gaarde
og Babberup 8 Gaarde hver
Rhode 5 Gaarde og Dalbye 2 Gaarde hver
Taagerup 3 Gaarde
Hans Olsens Gaard i Viverup
Peder Nielsens Gaard i Viverup og Aas 3 Gaarde hver
Atterup 5 Gaarde hver
Jenstrup 2 Gaarde hver
Hvorunder Kornets opbæring paa lofterne bliver at henføre og af Fæsterne at forrette42
48
70
84
52
50
63
Til Kornets Reensning af hver bonde15
Til Korn og Høfer?? at sætte og indføre i Laden og Halm at udføre og stakke24
Til Ladegaardens Skovling og Gjødningens sammenfegning samt Ladegardens Husenes Reengjørelse4
Til Gjødningens Udførelse som maate blive tilovers fra den Mark som  aarlig gjødes i Hovmaal24
Til Skovning med bygnings Tømmer til Hoved Gaarden naar samme behøves33
Til Me?? Quasset fra bygningstømmeret samt ?66
Til Me?? brænde til Kakkelovnene2
Til Parkens og Vanstædernes Rensning og Dyndets henførelse og strøning paa Jordene66
Til Materialers Afhentning fra Kjøbstæderne og Andensteds ved bygningers Reparation samt fornødne Haandlangere610
Til Kornets bortkjørsel
a til Kjøbenhavn 7 ½ Miil c 2 Reiser
b til smaa Kjøbstæderne 3 Miil 4 Reiser
Hvilke Reiser ikke maa fordres i Sæde eller Høsttiden
Til læs hvoraf beregnes: af Hvede 3 Tønder, af Rug 3 Tønder, af Erter 3 Tønder, af Byg 4 Tønder, af Havre 5 Tønder
2
4
Humle Avling saasom kuglers lagning, rensning og stangning samt afkjørelse og plukning2
Arbeide med nye Steengjerder der falder bønderne til Lettelse med det øvrige Hegn22
Til Fløtning for Gaardens Kjøbere, Sælgere og Forpagtere naar det indtræffer4

I hvis Følge Hovdagene i et heelt Aar bliver for hver af de Hovninggjørende Bønder Summarisk af det Specielle Hoverie, nemlig:

For Druestrup 3 Gaarde, Hejede 2 Gaarde, Faxøe 2 Gaarde, Hovbye 1 Gaard, Jyderup 1 Gaard,
Frenderup 7 Gaarde og Babberup 8 Gaarde hver
42112
For Rhode 5 Gaarde og Dalbye 2 Gaarde hver42118
For Taagerup 3 Gaarde hver42140
For Hans Olsens Gaard i Viverup42154
For Peder Nielsens Gaard i Viverup og Aas 3 Gaarde hver42122
For Atterup 5 Gaarde hver42120
For Jenstrup 2 Gaarde hver42133

Da Avlings Hoveriet som er inddelt i Hovmaal , Hegnets ? og Grøfte Opgravningen, der er inddelt efter Faunemaal og Skovningen med at felde sauge sønderslaae og  tilføre Faunebrændet er bestemt til visse Faune, alt bliver at forrette af bønderne uden hensyn til visse Spand og Gangdage, saa bliver i Henseende til det Specielle Hoverie Arbeide, der heri findes fastsat til Spand og Gangdage Forordningen af 20 Fbr 1771. Grunden til Bestemmelsen for Dagsarbeidet for saa vidt samme kan være passende, men i Tvistigheds Tilfælde ansættes Arbeidet efter uvillige Mænds Sigende.

Til de forskjellige Aarstider, ansættes det ugentlige Hovarbeide for hver bonde saaledes:

PløidageSpanddageGangdage
I Pløie Tiden333
I Gjødning Agnings, Skovnings og Gjerde Luknings Tiden33
I Høstens Tid315
I den øvrige Aarets Tid24

Men som denne ugentlige Dag bestemmelse i Henseende til de visse Hovmaal, med Pløining Harvning og Tromling Høe og Kornhøsten Gjødningens Udførelse Hegns Lukning og Grøfte Oprensning, ikke kan følges, da fælleds Vel saavel for Herskabet som bønder, udfordres al muelig Virksomhed i disse Tilfælde, saa bliver dette Arbeide at forrette til sine rette og beqvemme Tider uden Hensigt til visse Dage hvorfor fastsættes:

at der i den Uge i hvilket saadan Arbeide forrettes ingen Dage til andet Hoverie fordres maa, med mindre til hiint Arbeide ikke i en Uge er brugt saa mange Dage ellers til Hoveriet Ugentlig i ovenanførte Aars Tider er bestemt. Ligesaa fastsættes at de Gang og  Spanddage som er i det løbende Aar bruges ikke i det følgende Aar maa fordres som Restance, men derimod hvad Dage som Spand og Gangdage ved et Arbeide maatte overskydes kan til et andet fornødent Arbeide anvendes. I øvrigt bliver med det Arbeide og de Kjørsleler som ikke henhøre under det ugentlige og heri bestemte hoveri men som  bønderne ifølge de kongelige Anordninger paalægges at forrette, saasom Reparation ved Kirker og Skoler, ved Veienes Istandsættelse og Vedligeholdelse saavel paa som udenfor Godset; ved bøndermarkers Inddeling i Kaabler og Gaardes Udfløtning paa Godset, Aaers og Bækkes Oprensning, alleslags Konge-Reiser, at afgive bud til Klap Jagter efter Ræve, samt at transportere deres Landgilde i alle Dele Anordningsmæssig at forholdes og omgaaes. Ligeledes forpligtes bønderne i de Tilfælde, som Gud forbyde, at Hovedgaarden ved ulykkelig Ildsvaade eller andre Tilfælde skulde blive ødelagt eller tage betydelig Skade, med Agt og Arbeide at bidrage til sammes Opbyggelse; hvilken Forpligtigelse og skal være gjældende i Henseende til de paa Godset værende bøndergaarde om nogen af disse ved ulykkelig Tilfælde enten skulde afbrænde eller vorde øde.

Endelig skal det paaligge bønderne at afgive det Arbeide som udfordres til bønder Godsets Vedligeholdelse og de bønders Gaardes Avling hvor beboerne formedelst  særdeles Omstændigheder og Uheld ere satte ud af Stand til at kunne bestride deres Gaardes Drift.

Jomfruens Egede d. 29. April 1793

                                                                                                                                                                        C. F. Holstein


Den os af vores Herskab foreslagne Forening bliver af os undertegnede Hoverigjørende bønder frivillig indgaaet og bekræftet saadant med vore Hænders Underskrift.

Taagerup
Lars L.N.S. Nielsen, Jørgen I.S.S. Sørensen, Rasmus R.N.S. Nielsen

Druestrup
Niels N.P.S. Pedersen, Niels N.I.S. Jensen, Lars L.A.S. Andersen

Viverup
Peder P.N.S. Nielsen, Hans H.O.S. Olsen

Aas
Niels N.N.S. Nielsen, Hans H.I.S. Jensen, Jens I.A.S. Andersen

Atterup
Rasmus R.P.S. Pedersen, Peder P.H.S. Hansen, Christian Jørgensen, Rasmus R.I.S. Jensen, Povel P.I.S. Jensen

Hejede
Jørgen J.H.S. Hansen

Faxøe
Lars L.N.S. Nielsen, Povel P.I.S. Jensen

Houbye
Hans H.C.S. Christensen

Jyderup
Hans H.P.S. Pedersen

Frenderup
Lars L.A.S Andersen, Ole O.S.S. Sørensen, Hans H.M.S. Mortensen, Anders A.N.S. Nielsen, Peder Henningsen, Hendrik H.P.S. Pedersen, Lars Pedersens gaard ubesat.

Babberup
Niels N.K.S Knudsen, Jens I.N.S. Nielsen, Niels N.H.S. Hansen, Lars L.N.S. Nielsen, Peder P.H.S. Hansen, Nicolai N.H.S. Hansen, Rasmus R.N.S. Nielsen, Ole O.P.S. Pedersen.

Jenstrup
Peder P.N.S. Nielsen, Jens I.C.S. Christensen

Dalbye
Hans H.C.S. Christophersen, den ene Gaard i Dalbye ubesat.

Rode
Peder P.O.S. Olsen, Peder P.E.S. Eriksen, Hans H.P.S Pedersen, Rasmus R.L.S. Larsen, Nicolai N.N.S. Nielsen,

Forestaaende Forening er i Retten lagt paa Jomfruens Egede Birketing Mandag den 2. November 1795 og af Jomfruens Egede Godses bønder frivilligt indgaaet og underskreve, det bliver herved attesteret

                                                                    Jomfruens Egede Birketing datum ut supra

                                                                                                                                                (sign) Bergen

Uagtet jeg ved mit Fæstebrev haver indgaaet at forrette Hoveriet efter forestaaende Forening saa underskriver jeg samme til videre bekræftelse.

                                                                                                                                                   Niels N.C.S. Clausen  (fæster af Snedkergaarden i Dalby fra 1796)

Ligeledes vedtager og underskriver jeg foranstående Forening som Regel hvorefter Hoveriet af mig for Fremtiden skal forvaltes med den Tilsætning at i Tilfælde af ulykkelig Ildsvaade ved Hovedgaarden skal det Arbeide som jeg til saadanne afbrændte Bygningers Istandsættelse bliver pligtig at forrette, i ethvert Tilfælde bestemmes af Amtmanden og Landvæsens Commisarierne i Forhold til den Skade der maate være skeedt.

                                                                        Jomfruens Egede d: 7 Septbr. 1796

                                                                                                                                                     Peder P.L.S. Larsen
                                                                                                                                                     Gaardmand af Hejede


Ved min Nærværelse paa Jomfruens Egede fremkom strax Gaardmand Niels Clausen af Dalbye og erklærede, at han intet havde mod Foreningen at erindre og forlangte at maate underskrive den, saavel som de øvrige af Godsets bønder, hvilket ogsaa blev ham tilladt; og efterat jeg havde anvendt 2de Dage paa de anbefalede locale Undersøgelser til Hoveriets bestemmelser, kom ligeledes Gaardmand Peder Larsen af Hejede Bye og forlangte at modtage og underskrive Foreningen for ikke af hans Hosbond at ansees for at være stridig og derved at paadrage sig hans Mishag, at disse to Mænds Underskrift altsaa saaledes i min Overværelse er skeedt uden Tvang og uden mindste Overtalelse, det bevidnes herved af

                                                                    Faxøe d: 7 Septbr 1796

                                                                                                                                                    (sign) Salmer
                                                                                                                                                     Kapitain og Landinspecteur
                                                                                                                                                      samt medlem af Hoveri Kommisionen

Til toppenTil forsiden