Matrikuleringen


Til forsidenMatrikel 1664Matrikel 1680

For ikke længe siden foregik opmålingen med det gamle alen mål og kæder, i dag sker det lynhurtigt med luftfoto, og når EU´s kontrollanter får lyst til at kontrolopmåle en mark, går de en tur rundt langs skellet med en gps-sender på ryggen og vupti, så har de resultatet med 3 decimaler.

Matriklen fra 1664 og 1680 har jeg afskrevet fra film fra Rigsarkivet.
Ud over disse 2 findes en hovedmatrikel fra 1690, der er afskrevet af Knud Larsen i Brønshøj i 1973, oplysningerne i denne er stort set identiske med 1680, de afvigelser der er, har jeg påført min 1680 afskrift.

Under mit arbejde med gårdene har jeg konstateret, at der i flere tilfælde er uoverensstemmelse mellem oplysningerne i matriklerne og skattelisterne, efter sammenligning mellem "uoverensstemmelserne" og kirkebøgerne er det min opfattelse, at skattelisterne er mest troværdige.

Nedenstående en afskrift af Knud Larsen´s forord til 1690 matriklen, hvor han redegør for, hvor materialet befinder sig:

I Landsarkivet for Sjælland er Hovedmatriklen fra 1690, den fortæller: Ejerne af Gaarde og Huse i 1680, og naar de har skiftet Ejer, men ikke hvornaar skiftet har fundet Sted. Nummer, Gaardmændenes og Husmændenes Navne i 1680 og 1664, gammel Hartkorn i 1664, Hartkorn i 1686 og Hartkorn i 1690.

I Rigsarkivet er ligeledes en pakke, i denne Pakke er der Matrikelekstrakter og Korrekturmaterikler fra Tryggevælde Amt 1685, i disse Protokoller er der forskellige Tilføjelser og Rettelser. Efter disse Protokoller er saa Matrikelprotokollerne skrevet. De 2 Matrikelprotokoller i Rigsarkivet og de 2 Matrikelprotokoller i Landsarkivet for Sjælland, er næsten skrevet ens, dog har de forskellige Skrivere stavet Personnavnene og Stednavnene forskelligt, i Korrekturmateriklerne er det paa samme maade, men der nogle Gange skrevet flere Navne ved Gaardene, nogle som har haft Gaardene i Fæste før eller tilforn.
For Dalby Sogns vedkommende, har jeg skrevet disse saaledes her i (    ) Hovedmatrikelen fra 1690. For Tureby Sogns vedkommende har jeg afskrevet de 3 Protokoller, fordi Landsbyen Tureby blev nedlagt i 1669, og derfor er der sket flere Forandringer for Turebyholms vedkommende, blandt andet i Hartkornet.

Knud Larsen
   Brønshøj 1973