Bøgeholtet 

Dalby sogn


Til forsidenTil Dalby sogn


Sønder Dalby kirkebog henviser i perioden 1661 til ca 1700 til personer bosiddende i "Bøgeholtet."

Majvang omtaler ligeledes stedet, som han stedfæster til mellem Borup og Jenstrup uden at komme nærmere ind på det.

Majvangs stedfæstelse bekræftes af skattelisterne, skattelisten i 1660 omtaler direkte stedet, skattelisten i 1673 medtager personerne under Jenstrup, skattelisterne fra 1681 til 1686 medtager personerne under Borup, i 1688 nævnes de under Bøgeholt og fra 1692 til 1699 igen under Borup.

Af skattelisterne fremgår også, at ejerforholdet er skiftet flere gange.

Nedenstående sognekort fra 1815 viser placeringen af Borup og Jenstrup, og Bøgeholtets formodede placering.

Med udgangspunkt i skattelisten i 1660 må det antages, at stedet på dette tidspunkt har bestået af to mindre gårde og et par huse.

Skattelisten angiver:
Peder Nielsen 4 personer, deraf 1 forarmed

Niels Madsen skomager 5 personer, deraf 3 forarmede
Mads Nielsen 4 personer

Hans Lauridsen væver 3 personer, deraf 1 forarmed.

Matriklen i 1664 angiver under Borup som tjenende til Tryggevælde:

Søren Hansen
Peder Nielsen øde
Hans Væver
alle med en landgilde på 5 mk.

De fremgår ikke af matriklen i 1680.
Fæstere
Peder Nielsenfør 1660 til 1661Peder Nielsen.
Født
Fæster før 1660 til 1661

Som nævnt fremgår Peder Nielsen af skattelisten 1660 med 4 personer. deraf 1 forarmed.

Kirkebogen oplyser i 1661 følgende:

 Den 9. juni blev et uægte barn døbt og kaldet Niels, dets moder ved navn Mette Skrædders som havde til huse i Borup, udi Peder Nielsens øde gård. Blev udlagt som fader en soldat, som ikke havde oplyst sit navn. Mette var blevet besvangeret på marken mellem Egede og Rohde.
Bodil Peder Nielsens eller Bodil Jepsdatter af Bøgeholtet bar det, der var ingen fadder.
Matriklen af 1664 bekræfter at Peder Nielsens gård er øde, men det interessante er jo, at Peder Nielsen tilsyneladende stadig opholder sig på gården.

At den er øde, skal åbenbart forståes derhen, at svenskerne har plyndret den for alt af værdi.

Peder Nielsens videre skæbne er uvis, men formentlig er jorden blevet lagt til den anden gård.


Fæster
Niels Madsen
Mads Nielsenfør 1660 til 1663
Søren Hansen Kock1663 til 1700


Niels Madsen.
Født 1572 død 1662

Niels Madsen skomager fremgår i 1660 med 5 personer, deraf 3 forarmede.

Niels var formentlig far til Mads Nielsen.

Niels døde i 1662 90 år gammel.


Mads Nielsen.
Født
Fæster før 1660 til 1663

Mads fremgår i 1660 med 4 personer, han fremgår ikke i 1664, og i 1665 nævnes han i Frenderup, han kan være far til Jens Madsen på matrikel 8 i Frenderup.


Søren Hansen Kock.
Født 1623 død 1700
Fæster 1663 til 1700

Søren fremgår af matriklen i 1664 som husmand tjenende til Tryggevælde.

I 1673 nævnes han med 1 pige, i 1683 benævnes han husmand med 1 tjenestepige Anna Pedersdatter.

I 1682 er det gået noget frem, han nævnes nu under Turebyholm, med hustru og søn, 1 tjenestepige, 2 heste, 2 køer, 7 får og 1 svin.

I 1683 med 1 tjenestepige, i 1686 med hustru, 2 heste, 1 ko, 4 får og 1 svin.

I 1688 nævnes han under Gisselfeldt i Bøgeholtehuset, med hustru, 1 karl, besætning og 1 ildsted.

Han nævnes ikke i 1690, men i 1692 er han under Jomfruens Egede, han nævnes da med hustru, 1 ko og 1 ildsted, i 1695 med 1 karl og i 1699 med hustru, 1 karl og 1 ko.

Søren var gift med Maren.

I 1661 fik de sønnen Jacob, de boede da hos Oluf Pedersen i Jenstrup. I 1664 Niels, i 1666 Niels og i 1668 Peder.

Maren døde i 1683, hvorefter Søren giftede sig med Karen Nielsdatter.

Søren og Karen fik børnene: Maren i 1684, Hans i 1687, Hans i 1687 og  i 1691 Maren.

Søren nævnes ofte som fadder, og hans hustruer ofte som gudmoder i hele perioden.

Søren døde i 1700 77 år gammel.

--------------------------------------

Søren Kock og familien har ikke siddet alene i Bøgeholtet.


Hans Lauridsen Væverfør 1660 til 1668
Jørgen Christensen skrædder1668 til


Hans Lauridsen Væver.
Født 1590 død 1673
Fæster før 1660 til 1668

Skattelisten i 1660 nævner Hans Lauridsen Væver.

Hans var gift med Mette, der døde i 1665, 56 år gammel.

Hans døde selv i 1673 hos Hemming Pedersen i Høsten 83 år.


Jørgen Christensen Skrædder.
Født
Fæster 1668 til 1686.

Skattelisten fra 1681 til 1686 nævner Jørgen Christensen skrædder.

Kirkebogen nævner i 1669 begraves Maren Pedersdatter, Jørgen Christensens kvindes moder, 80 år.


--------------------------------------------

Efter Søren Kock´s død i 1700 går der næsten 50 år, før der igen er spor af Bøgeholt.

Skattelisten i 1688 angiver, at Søren Kock boede i Bøgeholtehuset, og i 1749 dukker dette navn op igen i et fæstebrev fra Jomfruens Egede.


Jens Poulsen1749 til ca 1767
Maler Zatke1767 til 1768
Søren Ibsen1768 til 1812
Søren Jacobsen1812 til 1837
Enken Mariane Jensdatter1837 til 1850
Jens Sørensen1850 til 1874


Jens Poulsen.
Født 1723 død 1795
Fæster 1749 til ca 1767

Jens var blevet gift i 1747 i Kongsted med Johanne Hansdatter.

Den 10. oktober 1749 fik Jens Poulsen fæstebrev fra Jomfruens Egede på det hus i Dalby sogn, Jenstrup by Bøgeholtehuuset kaldet. Huset er på 6 fag.

Og så begynder den sædvanlige forvirring om beliggenheden, i 1750 fik han datteren Anna Dorthea, da skriver præsten, at han er fra Borup, i 1751 fik han sønnen Povel i Bøgeholte huuset, i 1753 fik han sønnen Hans i Jenstrup, i 1755 sønnen Rasmus i Bøgeholte huuset, og i 1756 datteren Maren i Bøgeholte huuset.

I 1759 døde Johanne

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 206-207. Registrerings- og vurderingsforretning den 29. december 1759 efter Jens Povelsens afdøde hustru Johanna Hansdatter i Bøgeholthuset ved Jenstrup. Skifte den 14. oktober 1767 i Skinderledshuset (i Øster Egede sogn).

Arvinger – deres fællesbørn, 3 sønner og 1 datter. Børnenes navne er ikke nævnt.

Vurderingsmænd: Hans Pedersen og Niels Siersen begge af Jenstrup.

Ved Skiftet: Hans Nielsen i Atterup og Lars Pedersen i Frenderup.

Boet vurderet til 1-3-4 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 50 rdl.

Umiddelbart kan det ikke afgøres, hvor længe Jens Poulsen blev i Bøgeholte huuset, men det er min vurdering, at han først flytter Øster Egede omkring 1767 i forbindelse med, at han blev gift med Margrethe Clausdatter.Kilde:  OE-1771
Mandens navn:  Jens Povelsen Mandens erhverv:  Træskoemand
Mandens alder:  48 Mandens civilstand:  Gift
Mandens nr. ægteskab:  2 Mand død (ja/nej):  Nej
Hustru død (ja(nej):  Nej Hustrus alder:  54
Hustrus civilstand:  Gift Hustrus nr. ægteskab:  2
Sogn:  Øster Egede Herred:  Fakse
Amt:  Præstø Stednavn:  1

I 1787 finder vi ham i Skinderledshuset:

Samtlige personer i husstanden
Præstø, Fakse, Øster Egede, Adskillige Markhuuse, Skindeledshuset, , FT-1787, C4352
Navn:            Alder:            Civilstand:    Stilling i husstanden:          Erhverv:        Fødested:
Erich Børresen                    80                  Gift               Mand            Indsidder og lever af Almisse                 
Marie Knudsdatter             60                  Gift               Hans Kone                         
Jens Paulsen  66                  Gift               Mand            Giør Træskeer                    
Magrethe Clausdatter         68                  Gift               Hans Kone                         
Kirsten Peiters                    50                  Enke              Kone             Indsidder

Jens døde i 1795 og blev begravet i Øster Egede


Maler Zatke.
Født
Fæster 1767 til 1768

Der er intet fæstebrev på denne, men han nævnes som forhenværende i efterfølgerens fæstebrev.


Søren Ibsen.
Født 1743 død 1812
Fæster 1768 til 1812

Den 23. oktober 1768 udstedes der fæstebrev til husmand Søren Ibsen på det hus ved Jenstrup beliggende Bøgeholts Huset kaldet.
Huset er nu på 8 fag med tilligende hauge og gaardsrum.

Søren blev gift i 1769 med Ane Hansdatter fra Jenstrup.

I 1769 fik de datteren Anna og i 1771 Hans

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 408-409. Gensidigt testamente mellem husfæster Søren Ibsen og Anne Hansdatter i Jenstrup - dateret 1797.
Kongelig kendelse om dets gyldighed.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, , Jenstrup, 1, FT-1801, B6409
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Ibsen 58  Gift mand husmand med jord og skomager 
Ane Hansdatter 60  Gift hans kone  

Sørens død er ikke fundet, men hans død fremgår af efterfølgerens fæstebrev.


Søren Jacobsen.
Født 1770 død 1837
Fæster 1812 til 1837

Sørens fæstebrev er dateret 1. maj 1812 på det hus i Jenstrup by som Søren Ibsen sidst havde i fæste men fradøde.

Søren var søn af husmand Jacob Ibsen og født i Tureby.

Søren var enkemand i Dalby i 1806, da han blev gift med pigen Mariane Jensdatter datter af skovfoged Jens Jensen i Bankevængehuset.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 588, 589-590. Dødsanmeldelse den 1. februar 1830 / registrerings- og vurderingsforretning den 4. februar 1830 efter skovfoged Jens Jensens kone Fredericha Kirstine Hansdatter i Bankevængehuset.
Arvinger – deres fælles børn:
1) En datter Mariane, gift med husmand Søren Jacobsen i Jenstrup.
2) En søn Niels, som er død efterladende sig følgende børn:
                      a) En datter Frederiche, 18 år gammel.
                      b) En søn Rasmus, 13 år gammel.
                      c) En søn Hans, 11 år gammel.
                      d) En søn Poul, 8 år gammel.
3) En søn Hans, 42 år gammel, gårdmand i Atterup.
4) En datter Sophie, gift med gårdmand Lars Larsen i Lestrup.
5) En søn Jens, 34 år gammel, opholdende sig på Rathlousdals Gods i Jylland.
Stedfar til sønnen Niels´ børn: Anders Nielsen i Atterup.
Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Jensen i Viverup og hjælpesognefoged Christopher Larsen i Dalby.
Boet vurderet til 161 rdl.
Til huset hørte en mindre besætning. Bl.a. 2 heste og 2 køer.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup, Et huus, 32, FT-1834, B4647
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Søren Jacobsen 64  Gift  Hmd. og daglejer 
Mariane Jensdatter 51  Gift  Hans kone 
Povel Sørensen 15  Ugift  Deres søn 

Søren døde i 1837, husmand i Jenstrup født i Tureby sogn.

Enken Mariane forsatte fæstet frem til 1850, hvor sønnen Jens overtog.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup, , 29, et Huus, FT-1845, C3032
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Mariane Jensdatter 64  Enke  Huusmandsenke,. Øster Egede Sogn Præstø Amt
Søren Hansen 6    hendes Pleiesøn Her i Sognet
Jens Sørensen 34  Ugift  hendes Søn, Væver Her i Sognet
Ane Marie Andersdatter 17  Ugift  Væverpige Her i Sognet

Mariane døde i 1871 som fattiglem

Jens Sørensen.
Født 1811 død 1874
Fæster 1850 til 1874

Jens blev gift i 1847 i Sønder Dalby med Frederikke Bentsdatter fra Kongsted.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup Bye, et Huus, 10, FT-1850, C6896
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Sørensen 40  Gift  Hmd, Wæver, Huusfd Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederikke Bendtsen 36  Gift  hans Kone Kongsted Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Jensen 3  Ugift  Deres Barn Dalby Sogn, Præstø Amt
Mariane Jensen 70  Enke  Aftægtskone, forsørges af Huusfd Dalby Sogn, Præstø Amt


Jens døde i 1874.


----------------------------------------------------

Bøgeholtehuset er ikke nævnt efter Søren Jacobsen fik fæstebrev på det i 1812, han kan naturligvis være flyttet til et andet hus i Jenstrup på et tidspunkt, men der er en vis sandsynlighed for, at han har boet der hele perioden, og at sønnen Jens har overtaget det.

Det interessante er så, om det er det samme hus, Jens svigersøn beboede i 1890:

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup By, Hus, 5-14, FT-1890, C7083
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Frederik Hansen 42  Gift Husfader Tømrer Everdrup Sogn Præstø Amt
Karen Sofie Jensen 42  Gift Husmoder  Dalby Sogn, Præstø Amt
Marie Kristine Dorthea Hansen 13  Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Ellen Sofie Frederikke Hansen 2  Ugift Barn  Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederikke Bendts Datter 75  Enke Aftægtskone  Kongsted Sogn
Frederik Christiansen 18  Ugift Tømmer Lærling Dalby Sogn, Præstø Amt

Hvis dette er tilfældet kan Bøgeholt placeres.

Frederik Hansens datter Marie blev nemlig gift med Christian Hansen på matrikel 4 i Jenstrup, Christian og Marie fik en søn Johannes, og da denne overtog gården i 1930, byggede Christian og Marie huset "Højbo" på den grund, hvor Frederik Hansen´s hus havde ligget.Huset eksisterer ikke mere, men det lå på adressen Heeringvej 28, der hvor skellet mellem går mellem Jenstrup og Borup.


Til toppenTil forsidenTil Dalby sogn