Kielstrupgaarden.


Til forsidenTil Sønder Dalby sogn 
           


Oplysningerne om Kielstrupgården er bl. andet baseret på materiale udarbejdet af Leif Pedersen, Løvhøjen 4, 4690 Haslev.

 

Kielstrupgård      

 Udsnit af kort over Præstø Amt fra 1871.

 Som det fremgår, lå Kielstrupgården mellem landsbyerne Jenstrup og Taagerup.

 Kielstrupgård var det, man i gamle dage kalder en enestegård. Det vil sige,  at jordtilliggendet ikke indgår i noget landsbyfællesskab. Jorden kan derfor dyrkes mere hensigtsmæssigt. Gården havde et jordareal på 100-120 tønder land.

I matriklen fra 1664 nævnes Kielstrupgården som hørende under Jomfruens Egede, og med Oluf Lauridsen som fæster, gårdens hartkorn var sat til 8 td 2 1/2 sk. Foruden gården lå der 2 huse beboet af Mads skomager og Hans soldat.

I matriklen fra 1688 er hartkornet ansat til 12 - 6 - 3 - 0  med 52,3 tønder dyrket land. Desuden hører der til gården det skovvænge, som i dag kaldes Egevænge. På gårdens jord findes også et par småhuse, hvor der bor nogle familier. Kielstrupmarken grænser i sin tid bl. a. op til Jenstrup bys marker.

Efter 1867 bliver Kielstrupgård lagt under den nærliggende gård "Røde Huus". På dele af Kielstrupgårdens jorder har vinfabrikken Heering i dag kirsebærplantager. Jordene på egnen er nemlig særdeles velegnede til kirsebærdyrkning. Det var man allerede klar over for mere end 200 år siden.

 

Fæstere på gården
Laurs Nielsentil 1661
Oluf  Laursen1661 til 1683
Laurs Olsen1683 til 1718
Hans Larsen1718 til 1739
Hans Pedersen Jordhøj1739 til 1753
Niels Rasmussen1753 til 1769
Jens Nielsen1769 til 1778
Lars Pedersen1778 til 1831
Peder Larsen1831 til 1833
Christian Olsen1834 til 1863
Enken Ane Nielsdatter1863 til 1882


 
 

Laurs Nielsen.

Fæster til 1661

I skattelisten i 1660 står han anført med 9 personer deraf 3 forarmede
 
Laurs Nielsen var fæster på Kielstrup indtil ca 1661, hvor sønnen Oluf Laursen tager over.
 
Vi finder ham omtalt i kirkebogen 6. januar 1661, hvor Maren Laurs Nielsen på  Kielstrup bar Jørgen Jensen Møllers barn til dåben.
 
Vi finder dem ikke efterfølgende og deres død er heller ikke fundet, men den 8. december 1661 finder vi i stedet sønnen Oluf Laursen som fadder fra Kielstrup.
 
 
Oluf Laursen.
Født 1616 død 1683
Fæster fra 1661 til 1683
 
Oluf var gift med Affuense.

Både Oluf og Affuense optrådte jævnligt som fadder.

Fremgår som fæster af skattelisten i 1663 og i 1673 med 2 karle og 2 piger.

Fremgår af matriklen i både 1664 og 1680.

I 1677 nævnes han i kvæg og ildstedsskatten med: 6 ildsteder, 8 heste og 5 køer, og han må betale 3 rd 4 mk og 8 sk i skat.

I 1681 nævnes Laurits Ollesen, Ingeborg Hendrichsdatter og Ellen Mogensdatter som tjenende på gården.

I 1682 nævnes 3 tjenestefolk, 6 heste og 2 føl, 4 køer, 5 kvier og 3 kalve, 12 får og 6 svin.
Der nævnes også Anders Madsen Substitut som inderste med kone og pige samt 2 heste, 2 køer, 6 får, 2 svin og 2 bistader.
Endelig nævnes en husmand i Kielstruphuset under Gisselfeldt  Mads Nielsen og kone.


Laurs Olufsen.
Født 1662 til 1724
Fæster fra 1683 til 1718
 
Laurs blev gift ca 1686 med Karen Andersdatter, Anders Olsens datter fra Druestrupgård.
 
Laurs og Karen fik 5 børn i perioden 1685 – 1695.

I 1686 nævnes han med hustru, 2 karl og 1 pige, 6 heste, 4 køer, 4 får og 3 svin.

I 1695 fremgår han af skattelisten med 1 karl Jacob, 1 dreng Niels, 1 pige og 1 ældgammel inderste kvinde Kirsten.

Laurs nævnes i kopskatten i 1699 med 1 karl, 1 pige og 1 dreng ansat.

I 1710 nævnes kun 1 karl ansat

I 1713 nævnes 1 karl som er hans søn og fæster gård sammen med ham og 2 piger ansat.
 
Laurs døde i 1724.
 
Laurs efterfulgtes af sønnen Hans.
 
Hans Laursen.
Født 1690 død 1739
Fæster fra 1718 til 1739
 
Fæstebrevet er dateret den 1. maj 1719 på Kielstrupgaard, den gård han nu beboer, det må derfor formodes, at han har overtaget fæstet i forbindelse med, at han blev gift i 1718 med Kirsten Bendtsdatter i Vråby.

Hans og Kirsten fik sønnen Bendt i 1722 og samme år døde Kirsten.
 
Året efter giftede Hans sig med Karen Erichsdatter fra Skrosbjerg.
Hans og Karen fik 2 børn, inden Hans døde i 1739.
 
Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 125-128. Registrerings- og vurderingsforretning den 23. januar / skifte den 13. februar 1739 efter afdøde Hans Larsen, der levede og døde på Kielstrupgården.
Enke: Karen Erichsdatter - med lavværge fæstemanden Hans Pedersen Jordhøi.
Arvinger var hans børn:
1) Bent Hansen, 17 år gammel.
2) Lars Hansen, 13 år gammel.
3) Erich Hansen, 10 år gammel.
Lavværge for enkens egne børn (de 2 yngste) var Seign. Gerias Hansen Skøtte i Babberup Mølle / Friderich Smeltz birkeskriver og gartner ved Egedegård. Lavværge for Bent Hansen var en af hans kongelige Majestæts bønder, Christen Andersen i Børsted.
Registrerings- og vurderingsmænd: Tvende dannemænd Niels Jensen Ladefoged på Egedegård og Niels Larsen Heide af Heidegården.
Stort og rigt bo; men alligevel underskud – bl.a. p.g.a. en post på 150 rdl. i indestående arv til sønnen Bent efter hans mor.
Vurderingsmænd: Niels Jensen i Atterup og Niels Larsen i Hejedegårde.

Lidt bemærkelsesværdigt, Hans døde i januar 1739, og den 25. marts 1739 udstedes fæstebrev på gården til Hans Pedersen Jordhøj, så kunne enken jo gifte sig eller flytte, hun valgte at gifte sig den 12. august 1739.

 

Hans Pedersen Jordhøj.
 
Fæster 1739 til 1753
 
Som nævnt får Hans Pedersen Jordhøj fæstebrev på gården den 25. marts 1739, hvorefter han gifter sig med enken.
 
Der er intet i fæstebrevet, der angiver hans herkomst eller tilknytning til egnen og Jomfruens Egede. Jordhøj slægten stammer fra Nordsjælland omkring Hjørlunde og Slangerup, så sammenhængen er svær at få øje på.

Hans havde i øvrigt en søster Ellen Pedersdatter, der var gift med skolelæren Jens Holst i Kæderup, og en broder Arild Jordhøj degn i Strøby. 
 
Hans og Karen fik ingen børn, Karen døde i 1753.

Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 186-187. Skifte den 16. april 1753 efter Karen Eriksdatter, som boede og døde i Kielstrupgården.
Enkemand: Hans Pedersen Jordhøj.
Arvinger – hendes 2 sønner:
1) Erik Hansen, tjenende hr. Beenfeld på Lystrup.
2) Lars Hansen, boende i et af Thurebyholms Overdrevshuse.
Vurderingsmænd: Søren Thomsen af Druestrup og Peder Nielsen af Dalby.
Enkemanden ville vedblive fæstet af gården.

Hans giftede sig herefter med Kathrine Magdalene Johansdatter, datter af møller Johan Doch i Blåbæk mølle, hvilket fremgår af nedenstående arveafkald:

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 360a. Arveafkald den 27. februar 1754 af Hans Pedersen Jorhøy på Kielstrupgården i Dalby sogn på Jomfruens Egede gods.Arveafkald til svigerfaderen Johan Doch i Blåbæk Mølle for mødrendearven til Hans Pedersen Jorhøys ”nu værende” hustru Kathrine Magdelene Johansdatter.
Bemærkning
: Skiftet, der ligger til grund for afkaldet er på folie 339b-343b - skifte den 28. juli 1752 efter Johan Dochs hustru Dorthe Catrine Johansdatter i Blåbæk Mølle

 

Niels Rasmussen.
Født 1712 død 1769
Fæster 1753 til 1769

Niels Rasmussen var søn af Rasmus Hansen på matr. 7 i Frenderup.
 
Niels kom fra en gård i Frenderup, (matr. 8) da han overtog Kielstrupgården. Han var på det tidspunkt 41 år og gift anden gang i 1738 med Karen Ibsdatter, datter af Jeppe Nielsen i Nyby.
 
Niels og Karen fik 12 levende fødte børn i perioden 1739 til 1760, heraf de 2 sidste på Kielstrupgården.
 
Der foreligger ikke noget fæstebrev på Niels Rasmussens overtagelse af Kielstrupgården.
 
Niels døde i 1769 efter en kortere sygdomsperiode, hvilket nedenstående regning fra feltskærer Blumenberg:

Til Niels Rasmussen paa Kielstrupper Gaarden,
Sygdom som bestod i een Hectiske Byld i Maven
og i Indvoldene, Etiam en Forstoppelse i Underlivet,
Brokken og saa videre, ham ieg fra 30te Ditto 1769
til den 15de November 
har af min Selectum Medicinæ, forbrugt ialt for                                               3 - 4 - 0
Saa fik hand en Flaske Fransk Viien                         0 - 1 - 0
I hans Sygdoms Tiid giordes fornøden at applicere til 2de Gange,
hver Gang 2 Clyster                                                   
1 - 2 - 0
Den sidste Gang Urter dertil0 - 0 - 10
De 5 Reiser af heele Dags Tiids Opvartning og een Nat at holde mig
for hans Skyld op i Dalbye hos Hr. Pon­toppidan, derfra gik ieg til Fods
om Ef­termidda­gen den 9te No­vember, da ieg om Morge­nen tilforn
med deres Skiorte til ham, da hand blev betient af Hr. Pontoppidan med
det Hellige Sa­cra­mente, for disse 5 Reiser og anden Umage
6 - 4 - 0
Summa11 - 5 - 10


Selve boopgørelsen efter Niels Rasmussen var en langstrakt affære, der vidner om et stort og rigt bo, først den 6. marts 1770 kunne opgørelsen afsluttes.

 
Til Deeling imellem Enken og Arvingerne173 Rd 4 Mk 14 Sk
Enken deraf det halve86 Rd  5 Mk  7 Sk
Til Enken 1 Broderlod, som er12 - 2 - 76/7
Jens Nielsen12 - 2 - 76/7
Hans Nielsen12 - 2 - 76/7
Rasmus Nielsen12 - 2 - 76/7
Hendrich Nielsen12 - 2 - 76/7
Ellen Nielsdatter6 - 1 - 313/14
Dorthea Nielsdatter6 - 1 - 313/14
Sophia Nielsdatter6 - 1 - 313/14
Anna Sophia Nielsdatter6 - 1 - 313/14
Som er ialt86 - 5 - 786 Rd  5 Mk  7 Sk


Jens Nielsen.
Født 1742 død 1778
Fæster 1769 til 1778
 
Jens var den ældste søn af Niels og Karen.
 
Fæstebrevet er dateret den 21. december 1769 til ungkarl Jens Nielsen tjenende sin moder salig Niels Rasmussens enke. I fæstebrevet angivet hans forpligtigelser overfor moderen:
 
Sønnen Jens Nielsen skal årlig til mo­deren beta­le 2½ td. rug, 3 td. byg, 1 td. havre og desuden give hende lov til at have en ko og fire får, som så får foder blandt hans egne kreaturer. Selvfølgelig får hun frit husværelse på gården. Endelig lover sønnen at levere hende et fe­desvin hvert år, hvilket hans evt. ef­terkommere dog ikke er pligtige at le­vere hende.
 
Jens blev gift i 1771 i Terslev sogn med Kirsten Jensdatter, datter af Jens Frederiksen og Maren Rasmusdatter i Årsløse.  
Jens og Kirsten fik 2 børn, inden Jens døde i 1778 kun 36 år gammel.
 
Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 291-294. Registrerings- og vurderingsforretning den 10. juli 1778 / skifte den 21. oktober / 28. oktober / 31. oktober / 7. november 1778 efter afgangne gårdmand Jens Nielsen på Kielstrupgården. Han var død den 10. juli.
Enke: Kirsten Jensdatter - med lavværge Niels Larsen / C Rasmussen.
Arvinger – deres 2 sønner:
1) Niels Jensen, 4 år gammel.
2) Jens Jensen, 1 år gammel.
Formynder for de umyndige børn var deres ?, Jørgen Sørensen og Lars Nielsen begge fra Tågerup?.
Vurderingsmænd: Lars Pedersen i Frenderup og Peder Nielsen i Jenstrup.
Boet vurderet til 339 rdl. Boets samlede udgifter opgjort til 441 rdl.
Blandt de herskabelige pretentioner var ikke udbetalte arvelodderne fra den afdødes far Niels Rasmussen til hans søskende – reference til skiftet efter Niels Rasmussen den 6. marts 1770:
- Hendrich Nielsen.
- Rasmus Nielsen.
- Sophia Nielsdatter.
- Anna Sophia Nielsdatter.
Ved mødet den 10. december deltog den afdødes bror Hans Nielsen fra Vollerslev Mølle på egne og søskendes vegne.
 

Året efter i januar 1779 giftede enken sig med Lars Pedersen, der overtog fæstet.

 

Lars Pedersen.
Født 1746 død 1831
Fæster 1778 til 1831
 
Fæstebrevet er dateret 20. december 1778.
 
Lars og Kirsten fik 2 børn, hvor sønnen Peder overtog fæstet efter faderen.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Kielstrupgaard, , , FT-1787, C4349
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Lars Pedersen 41  Gift Hosbonde Gaardmand uden Bondest. 
Kirsten Jensdatter 36  Gift Madmoder  
Niels Hansen 13  Ugift af 1ste ægteskab, Konens  
Peder Larsen 8  Ugift af sidste ægteskab  
Fendrich Larsen 6  Ugift af sidste ægteskab  
Bodil Mortensdatter 80  Enke Mandens Moder  
Jens Johansen 26  Ugift Tjenestefolk  
Jacob Kristensen 22  Ugift Tjenestefolk  
Margrethe Nielsdatter 17  Ugift Tjenestefolk  
Anne Jacobsdatter 12  Ugift Tjenestefolk
 
 
Skifteprotokollen, Jomfruens Egede gods, folie 561, 562-565, 570-571. Dødsanmeldelse den 6. december 1827 / registrerings- og vurderingsforretning den 15. december 1827 / skifte den 30. juni 1828 efter gårdmand Lars Pedersens kone Kirsten Jensdatter på Kjelstupgården under Jomfruens Egede.
Arvinger - børnene:
1) En søn Jens Jensen, gårdmand i Igelsø by på Tølløse gods, Holbæk amt.
2) En søn Peder Larsen, gift og hjemme på stervbostedet.
3) En søn, død efterladende sig:
                      a) En datter Maren Fredriksdatter, 20 år gammel. Ved skiftet gift med Hans Andersen i Borup. Ved udlodningen er hun fejlagtigt kaldt Frederikke.
Formynder for den umyndige: Gårdmand Niels Hansen fra Breinegården.
Vurderingsmænd: Sognefoged Hans Jensen i Viverup og hjælpesogenfoged Christopher Larsen i Dalby.
Boet vurderet til 303 rdl. Boets overskud opgjort til 246 rdl.

Lars døde først i 1831 90 år gammel, angives da stadig som gårdmand på Kielstrup.
 
Peder Larsen.
Født 1779 død ?
Fæster 1831 til 1833
 
Der er intet fæstebrev på sønnen Peder Larsen, men han havde også kun fæstet i kort tid, samtidigt med fæstet var han befalingsmand ved kystmilitsen.
 
Christian Olsen.
Født 1801 død 1863
Fæster fra 1834 til 1863

Fæstebrevet dateret 31. december 1833 til Christian Olsen af Bregentved, den såkaldte Kielstrupgård, som Peder Larsen godvilligt har frasagt sig.

Christian var gift med Ane Nielsdatter fra Vester Egede.

Christian og Ane fik ingen børn.

Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup Bye, en Gaard, 1, FT-1850, C6896 
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christjan Olsen 50  Gift  Gmd, Huusfd Jydstrup Sogn, Sorø Amt
Ane Nielsen 42  Gift  hans Kone Vester Egede Sogn, Præstø Amt
Karen Marie Larsen 16  Ugift  Pleiebørn Hjembek Sogn, Holbæk Amt
Vilhelm Ludvig Frederiksen 10  Ugift  Pleiebørn Freersløv Sogn, Sorø Amt
Dorthe Sofie Andersen 3  Ugift  Pleiebørn Valsølille Sogn, Kjøbenhavn Amt
Henrich Larsen 30  Ugift  Tjenestefolk Endersløv Sogn, Præstø Amt
Hans Christjan Andersen 20  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Lars Nielsen 21  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Peder Andersen 21  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Anders Pedersen 40  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Hans Larsen 17  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Jens Christjansen 14  Ugift  Tjenestefolk Vester Egede Sogn, Præstø Amt
Inger Marie Rasmussen 32  Ugift  Tjenestefolk Freersløv Sogn, Sorø Amt
Ane Sofie Larsen 24  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Karen Sofie Pedersen 24  Ugift  Tjenestefolk Dalby Sogn, Præstø Amt
Frederikke S?? 24  Ugift  Tjenestefolk Bregentved, Sorø Amt
Karoline Hansen 24  Ugift  Tjenestefolk Bregentved, Sorø Amt
Christen Jensen 24  Ugift  Tjenestefolk, Soldat, fraværende formedelst Krigstjeneste Dalby Sogn, Præstø Amt

Christian var både sognefoged og lægsmand, og de første sognerådsmøder blev afholdt på gården.
 
Christian døde i 1863.
 
Ifølge Majvang blev gårdens jorde lagt under Rødehus efter Christians død, samtidigt anfører han imidlertid, at der blev afstået 80 tdl til Rødehus, og at der på resten af gårdens jorde blev bygget 5 statshusmandsbrug i 1923.
 
Folketællingen fra 1880 viser enken som gårdfæster, så det må formodes, at hun drev en del af gården efter Christians død.
 
 
Ane Nielsdatter.
Født 1809 død 1882
Fæster 1863 til 1882
 
 
Præstø, Fakse, Sønder Dalby, Jenstrup By, Kjelstrupgaard, 184, FT-1880, c7080
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ane Nielsen 71  Enke Husmoder, Gårdfæster  Vesteregede Sogn Præstø Amt
Kristian Julius Vilhelm Pedersen 21  Ugift Plejesøn  Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Christian Nielsen 42  Ugift Hjulmager  Dalby Sogn Præstø Amt
Niels Kristian Nielsen 6  Ugift Plejebarn  Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Andersen 19  Ugift Tjenestefolk  Dalby Sogn Præstø Amt
Hans Kristian Andersen 50  Ugift Tjenestefolk  Dalby Sogn Præstø Amt
Jens Kristian Mortensen 14  Ugift Tjenestefolk  Faxe Sogn Præstø Amt
Frederik Kristian Larsen 54  Enkemand Tjenestefolk  Frersløv Sogn Sorø Amt
Ane Magrethe Jensen 20  Ugift Tjenestefolk  Østeregede Sogn Præstø Amt
Karen Marie Jørgensen 21  Ugift Tjenestefolk  Herlufholms Sogn Sorø Amt
Frederikke Scherg 54  Ugift forsørges af Fattigvæsnet  Hasle [Haslev] Sogn Sorø Amt
Ane Sophie Frederiksen -  Ugift Pige  Dalby Sogn Præstø Amt
 
Ane døde i 1882, gårdmand Christian Olsens enke på Kielstrupgården 73 år.
 
En lille anekdote fra Majvang:

Når man så fortsatte hen til, hvor vejen førte ind i Herregårdsmarken, og var lukket med et led, lå tømrer Nielses hus til højre for vejen lige indenfor, d. v. s. før leddet. Han vandrede rundt med sin glarkiste og kom vist tit, meget tit sent hjem. Meget nær ved dette led lå i sin tid Kjelstrupgården, hvor manden hængte sig og blev begravet under kirkemuren ude fra kirkebakken for at komme den indviede jord så nær som muligt, ikke des mindre gik han igen. Mangen en nat, når Niels kom hjem, så han Kjelstrupmanden, Chr. Olsen, vandre hvileløs omkring inde på marken, men han havde jo kendt ham i levende live og var ikke bange for ham, som heller aldrig gjorde ham noget. Følgende historie har jeg selv hørt ham fortælle i butikken, formodentlig har jeg lyttet med stive øjne. På venstre side af Jenstrupvejen tæt syd for byen ved det nordøstre hjørne af præstemarken var der mellem hegnet og vejen et lille vandhul, og en nat, da Tømrer-Niels vandrede hjem med sin glarkiste på ryggen, så han en ridder i panser og plade, der i det samme sank ned i vandhullet.

Til toppenTil forsidenTil Sønder Dalby sogn