Herman HANSEN HOLST
(-1660)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
Anne IVERSDATTER

Herman HANSEN HOLST

  • Ægteskab: Anne IVERSDATTER omk. 1598 i Vordingborg
  • Død: 1660, Helsingør
  • Begravet: 27 Dec. 1660, Sct. Olai, Helsingør
Billede

punkttegn  Generelle notater:

Omtales som kongl. majestæts renteskriver i skiftet efter steddatteren Mette Willumsdatter, en stilling han besad i København. Senere blev han tolder i Helsingør og ansvarlig for Øresundstolden. Et hverv han vistnok nærved mistede i 1641, pga. en sag om hans tjeners tyveri og dokumentforfalskning.

Han underskrev sig både Herman Holst og Herman Holstein.

Brev af 5. jan. 1641: (C. F. Bricka & J.A: Fridericia: Kong Christian den fjerdes egenhændige Breve, 1632-44, Kbh. 1878-85)

5. Januar 1641. Til Frederik Urne. Tolderen Herman Holst skal erklære, hvorfor han ikke i Tide anholdt sin Tjener, som havde gjort sig skj-ldig i Svig, og det skal hetdes ham, at hvis han ikke skaffer denne Tjener tilstede, skal han selv staa til Ansvar for Brøden. 20,000 Rdl. skulle ud- tages af Tolden. — Afskr. i Fr. Urnes Kopibog. Efftersom ieg erfarer, Att Tolderen herman holstis tiener. Som haffuer Skreffuen dend toldseddel], som craderct er, er dragen aff weyen, Siiden at hand i herman holstis paahør bleeff beskyltt aff Skipperen, Som Samme Seddell angick, Da Skalltu aff Samme tolder fornemme, huorfor hand icke Samme hans tiener Samme afften anholtt, der hand fornam, Saadan werligh gierning aff hannom att were begangen. Och Skalttu hannom derhoes lade forstaa, Att Saafremt hand intett Skafter Samme hans tiener tillstæde igien, da Skall hand Staa i hans Sted igiennnem. Herhoes Sender ieg dig nøgelen igien till hiielningen till at tage derud 20 tusinde daler, Som Skall Sendis hiid till Commissario WlfdcU '). Aff Coldinghuues dend 5 lanvarij Anno 1641 -).

^) 9. Januar fik saavel Tolderne i Sundet som Admiralitets- dommerne Niels Trolle, Melchior Oldeland, Jakoh Mikkelsen, Hans Nikkelsen, Johan Braem og Floris Reinersson. Breve om at mode i Kolding 25. Januar i Anledning af, at der for nogen Tid siden havde været indstævnet en Sag for Admi- ralitetet om en raderet Seddel, som var bleven indlagt paa Toldboden i Helsingør; i denne Sag var der nemlig blevet fældet een Dom af de to førstnævnte Dommere og en anden af de andre (Sjæll. Tegn. XXVII. 134). 27. Januar fik Fre- derik Urne Brev om i Hemmelighed at anmode den neder- landske Resident om at anvende den største Flid paa, at Herman Holsts Dreng, som havde skrevet et falsk Pas og derfor var rømt, formentlig til Holland, kunde blive anholdt og sendt tilbage til Danmark (Sjæll. Tegn. XXVII, 139).Billede

punkttegn  Begivenheder i hans liv:

• Stilling: Renteskriver, Tolder.


Billede

Herman blev gift med Anne IVERSDATTER, datter af Iver HANSEN og Nn Iver Hansens, omk. 1598 i Vordingborg. (Anne IVERSDATTER blev født før 1575 i Vordingborg og døde før 1655 i Helsingør.)


Billede

Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 7 Okt. 2009 med Legacy 7.0 fra Millennia