Tureby møller.

Vandmøllen.

Til forsidenTil TurebyTil Tureby Sogn
Tureby mølle var oprindelig en vandmølle, denne blev imidlertid så hårdt medtaget under krigen med svenskerne i 1658, at den ikke kunne genopbygges.
Ifølge opgørelsen fra 1660 må det også være gået ud over mølleren, for ifølge denne opgørelse sad Reinholdt Sørensens enke tilbage på møllen.

Enken Ane Pedersdatter blev i 1662 gift med en skræder ved navn Søren Sørensen, og af kirkebogen kan vi se, at de forsatte med at bo i vandmøllen.

Der har åbenbart været rigeligt med arbejde for en skrædder i Tureby på dette tidspunkt, for ved en dåb i 1662 nævnes både Søren skræder, Jens skræder og Karen Christen Skræders og Peder Jørgensen skræder.

Vejrmøllen.


Som erstatning for vandmøllen blev der opført en stubmølle.

Billedet viser en stubmølle på Hjerl Hede.


Arne Majvang nævner først møllerne fra 1670, men allerede i 1661 nævnes møller Peder Christensen i Tureby mølle i kirkebogen, han nævnes ligeledes i en opgørelse fra 1660, 1662 og 1663.

 Fra 1672 omtales møllen som Turebyholms Vejrmølle, stubmøllen må således have stået færdig omkring dette tidspunkt.


Fæstere af møllen
Peder Christensenfør 1660 til 1663
Bygning af stubmøllen1663 til 1672
Peder Bartholomæusen1672 til 1683
Anders Ifuersen1683 til 1684
Hans Pedersen1684 til 1712
Peder Larsen1712 til 1716
Christian Rasmussen1716 til 1735
Ukendt1735 til 1741
Margrethe Jensdatter Telling1741 til 1747
Cornelius Pedersen1747 til 1755
Svend Larsen1755 til 1761
Jens Jensen1764 til 1769
Mette Rasmusdatter1769 til 1778
Rasmus Svendsen1778 til 1806
Kirsten Nielsdatter1806 til 1822
Christian F. Schwarz1822 til 1850
Frederik Jappe1850 til 1858
Hans Christian Jappe1858 til 1864
Lorentz Lorentzen1864 til 1872
Jørgen Peder Christiansen1872 til 1914
Johannes Christiansen1914 til 1917


Peder Christensen.
Fæster før 1660 til 1663

Peder fremgår af kopskatten i 1660 med 5 personer, heraf 1 forarmed.

Det er uvist, hvem Peder Christensen var, han får døbt datteren Marie den 24. februar 1661 og blandt fadderne ser vi: Hans Gynge med tilnavn Bondes i Kuldagerhuset i Carise sogn, Christen Christensen og Christen Suensen i Tureby og Hans Bartholomæusen, Bartolomæus søn i Løyes Mølle.


Peder Bartholomæusen.
Fæster 1672 til 1683

Peder blev gift i Tureby i 1673 med Ane Terchelsdatter en pige som er Anders Jensens søskendebarn i Skogsbjerg.

Peder nævnes som møller i skattelisterne 1674 og 1677.

I 1678 ser vi en besætning på 2 heste, 2 køer og 2 kalve og 4 svin.

Peder og Ane får flere børn, og de nævnes ofte som fadder i perioden.

Peder døde i 1683, og Ane giftede sig med ladefoged Anders Ifuertsen på Turebyholm.


Anders Ifuersen.
Fæster 1683 til 1684

Anders har tilsyneladende overtaget møllen ved giftemålet, Ane nævnes nemlig forsat i forbindelse med vejrmøllen.

Anders døde allerede i 1684, hvorefter Ane giftede sig for 3. gang nu med Hans Pedersen, en enkemand fra Tersløf i Ringsted Herred.


Hans Pedersen.
Fæster 1684 til 1712

Ane og Hans Pedersen nævnes ofte som fadder i kirkebogen frem til 1698, hvor Ane nævnes for sidste gang,
Hans nævnes som forlover i 1700, som fadder i 1704 og 1706, herefter fremgår de ikke af kirkebogen før i 1711 og 1712,
hvor Ane Hans Pedersens i Vejrmøllen igen nævnes som gudmor.

Hans fremgår af skatteliste fra 1686 til 1692

I 1699 kan vi se 1 datter, 1 karl og 1 pige og i 1710 har han 1 karl og 1 pige

Peder Larsen
Født 1656 død 1716
Fæster ca 1712 til 1716

I 1711 blev Peder Larsen af Tureby Vejrmølle og Margrethe Ollufsdatter viet.

I 1712 nævnes  Hans Pedersens Ane som gudmor til en dåb hvor bl.a. Peder og hans bror Frederik begge af Vejrmøllen nævnes som fadder.

Peder døde i 1716, og samme år blev ungkarl Christian Rasmussen trolovet med sl. Peder Larsen forrige møllers efterleverske Birgitte Jørgensdatter. Som forlover nævnes Lars Jensen fra Terslev Mølle og Hans Pedersen fra Babberup Mølle.


Christian Rasmussen.
Født 1671 død 1735
Fæster 1716 til 1735

Christian og Birgitte fik ingen børn, men Birgitte optræder jævnligt som gudmor i perioden 1717 til 1729.

Omkring dette tidspunkt døde hun, hvorefter Christian blev gift med Karen Hansdatter.
 
I 1730 fik de sønnen Hans
I 1734 fik de datteren Christina

Christian døde i 1735, hvorefter enken giftede sig med ungkarl Rasmus Jensen Ladekarl på Turebyholm.

Rasmus og Karen fik en søn i 1736, da benævnes Rasmus stadig Ladekarl på Turebyholm, så formentlig har han ikke overtaget møllen.

Ukendt
1735 til 1741

I 1736 fremgår det af kirkebogen at: Karen Hansdatter Møller Anders i Tureby Vejrmølle får hendes uægte datter døbt, blandt fadderne nævnes Peder Møller Svend i Tureby Vejrmølle.

I 1739 nævnes en Christina Christian Ladefogeds datter som fadder,  i 1740 og i 1742 og i 1744 benævnes hun som Christian Vejrmøllers datter, i denne periode optræder hun som gudmor.

Umiddelbart virker det som om møllen ikke har haft en fast fæster i denne periode,men ifølge Majvang fæster Margrethe Jensdatter Telling
møllen i 1741 for 70 rigsdaler.

Margrethe var gift med forvalter Withusen på Turebyholm, så det er nok nærliggende at tro, at forvalteren har overtaget møllen da Christian døde med skiftende møllersvende til at passe den, indtil der blev lavet fæstebrev på den til hans kone.


Margrethe Jensdatter Telling.
Født ca 1710 død 1747
Fæster 1741 til 1747

Som nævnt fæster Margrethe møllen i 1741 ifølge Majvang. Hun må da have været ca 40 år, for hun fik det sidste barn i 1739.
Hun nævnes ikke i kirkebøgerne som fadder i perioden, det gør der imod Christian Vejrmøllers datter, så Christian har formentlig været bestyrer.

Margrethe døde i 1747.


Cornelius Pedersen.
Født
Fæster 1747 til 1755

Cornelius får 3 børn døbt i perioden, ud over dette optræder han ikke i kirkebogen.


Svend Larsen
Født 1709 død 1761
Fæster 1755 til 1761

Svend var gift med Mette Rasmusdatter

I 1755 fik de datteren Malene
I 1757 sønnen Niels

Nedenstående fra Majvang:

Fra påsken 1755 fæster møller Svend Larsen i Hellested mølle den gamle stubmølle i Tureby. Han overtager vejrmølle, hestemølle og vå­ningshus mod en årlig afgift på 54 rigsd. og 100 rigsd. i indfæstning.
Mølleren må selv vedligeholde møllen med undtagelse af det store tøm­mer som axel, stub, fod, stenbjælker m. m. Dette store tømmer skal han selv lade skære, hugge og indsætte, men det befordres frit fra skoven af bønderne.
Når han skal have ny møllesten, betaler han stenen, men  bønderne fører den til møllen fra Køge. Til møllehusenes rcparation  får han frit egetræ. Endvidere får han elletræ til en perse ved møllen og 4 skovlæs brænde årligt. 
En vigtig ting er det også, at han, hans  hustru og børn får frihed for vornede-pligt.

Svend døde i 1761, hvorefter enken giftede sig med efterfølgeren i 1764.Jens Jensen.
Fæster 1764 til 1769.

Jens overtog møllen på samme betingelser som forgængeren.

Den 27. juli 1764 giftes ungkarl Jens Jensen møllersvend fra Køge og  sal. Svend Møllers enke Mette Rasmusdatter udi Tureby Vejr Mølle. Dette ægteskab endte imidlertid tragisk, for i 1769 lod Jens Jensens sig separere, hvorefter hustruen førte møllen videre.


Mette Rasmusdatter.
Født  1712 død
Fæster 1769 til 1778

Nedenstående iflg. Majvang:

I 1769 separerede Jens Jensen sig fra sin hustru, og hun førte møllen videre til 1778-79, da sønnen Rasmus Svendsen overtog møllen. Hun kom til at bo i møllehuset ved møllen og blev fri for årlig afgift imod at passe det ved huset yærende led og passe nøje på, at leddet altid holdes lukket, så der ikke forårsages nogen ufred for hovmarken. Hun betaler 6 rigsd. i indfæstning. Af søn­nen får hun i aftægt: en ko i græs i møllevænget, 2 læs hø og fornøden halm til vinterfodring, 2 td. rugmel af ren rug og 1 td. malt samt 1 skovlæs brænde af møllerens udvisning. Huset var ganske vist kun på 5 fag, men da hun var ene, kunne hun klare sig med det. Og i husets have kunne hun tilbringe mange timer.Rasmus Svendsen.
Født 1749 død 1806
Fæster 1778 til 1806

Rasmus var blevet gift i Borup i Roskilde amt i 1779 med Bodil Rasmusdatter.

Nedenstående iflg. Majvang:

Da møller Rs. Svendsen i 1778 overtog Tureby vejrmølle, måtte han give 200rigsd. i indfæstning og 54 rigsd. i årlig afgift.
Han for­pligtes til ikke at nedlægge hestemøllen for ikke at bringe møllegæsterne
i forlegenhed, for vinden kunne jo svigte.

Af beskrivelses forretning over Bregentveds bøndergods fra 1792 fremgår bl.a. :

Fæstebrev af 8. maj 1779, 14 fag stuehus af mådelig stand, ved nordre ende hestemølle til gryn maling og en vejrmølle i mådelig god brugbar stand.


Præstø, Fakse, Tureby, , , 28, FT-1801, B6410
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Rasmus Svendsen 52  Gift husbonde vejrmølle med jord 
Bodil Rasmusdatter 38  Gift hans kone  
Svend Rasmussen 20  Ugift deres barn snedkersvend 
Lars Rasmussen 16  Ugift deres barn  
Hans Rasmussen 11  Ugift deres barn  
Sidse Rasmusdatter 9  Ugift deres barn  
Mette Marie Rasmusdatter 3  Ugift deres barn  
Jens Hansen 29  Ugift tjenestefolk møllersvend 
Karen Jacobsdatter 40  Ugift tjenestefolk  
Anne Kristie 15  Ugift plejebarn fra Opfostringshuset  

Bodil døde i 1802 og i 1804 giftede Rasmus sig med Kirsten Nielsen

Præsten skriver i kirkebogen:
"I det ægteskab som enkemanden hæderligen og agtbaaren hr Rasmus Svendsen møller i Tureby Vejrmølle og jomfru Kirsten Nielsen på Turebyholm agter at indgaa."

Rasmus døde i 1806, hvorefter enken førte møllen videre.


Kirsten Nielsdatter.
Født 1776 død 1822
Fæster 1806 til 1822

Nedenstående iflg. Majvang:

Hun får en jordlod og have på 4 td. land ved møllen og sognefolden øst og syd for vejen til Hulebrødshuset samt nord for tørverenden eller den store vandgrøft fra Limensmosen 11 7/8 td. land.
I indfæstning gives 200 rigsd., der svarer til 20 td. rug a 6 rigsd. 4 mark og 20 td. byg a 3 rigsd. 2 mark.Christian F. Schwarz
Født 1793
Forpagter 1822 til 1850

Nedenstående iflg. Majvang:

I 1822 dør Rasmus Svendsens enke, Kirsten Nielsdatter, og møllen lejes nu ud til mølleren i Køge, Christian F. Sehwarz. Lejemålet gælder fra 1. november 1822, og han skal være pligtig til "fortrinlig" at formale kornvarer, som han får fra Turebyholms ladegård, og han skal ved ind­og udleveringen stedse expedere folkene, som kommer til møllen, uden noget nødvendigt ophold. Jorden skal drives på god, landbrugsmæssig måde.

Præstø, Fakse, Tureby, Kjederup by, Thureby Mølle, 13, FT-1845, C3033
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christian Schwartz 54  Gift  Møller. Kjøge
Ane K. Jørgensen 55  Gift  hans Kone Store Heddinge S. Præstø A.
Urban Schwartz 26  Ugift  deres Søn, Malersvend Kjøge
Peder Jacobsen 26  Ugift  Betjente ved Møllen. Birkerød Sogn Frederiksborg Amt
Christian Olsen 18    Betjente ved Møllen. Kjøge
Niels Pedersen 29  Ugift  Tjenestekarl Øster Egede Sogn Præstø Amt
Ane M. Olsdatter 45  Ugift  Tjenestepige Her i Sognet


Frederik Jappe.
Født 1803 død 1862
Forpagter 1850 til 1858

I 1850 overtog Møllebygger Frederik Jappe i Freerslev møllen. I årlig afgift skal han betale 80 rd og 35 td byg, svarende til ialt 180 rd 60 sk.

I 1854 river Frederik 4 fag af stuehuset og tilbygger i stedet 5 fag, så stuehuset bliver på 10 fag. Der bygges også nyt hestemøllehus på 9 fag, hestemøllehjulet var på 12 3/4 alen i diameter.

I 1858 overdrog Frederik forpagtningen til sønnen Hans Christian.


Hans Christian Jappe.
Født 1830
Forpagter 1858 til 1864

Nedenstående iflg. Majvang:

Møllebygger Fr. Jappe ovedrog i maj 1858 forpagtningen af Tureby mølle, møllestedet med tilhørende bageri og en jordlod på ca. 15 td. land til sin søn, Hans Christian Jappe. Fr. Jappe forbeholdt sig dog fri bolig på stedet i 5 år. I november s. å. fik bagersvenden Jens Hansen arbejde hos H. C. Jappe i bageriet. I foråret 1859 forpagtede bageren bageriet, hvorefter han giftede sig med en Dorthea Magdalene Frederikke Han­sen. De boede derefter i en stue og et kammer bag bageriet i den østre længe, og "kogte deres mad i bageriet".


Møllestedet bestod af to parallelt liggende bygninger (længer), og for enden af den vestre længe var mod nord tilbygget en tværlænge på 9 fag, indrettet til hestemølle. østre længe var på 14 fag og indrettet fra nord således: 7 fag til hestestald og kostald, 3 fag til bageri (her bagved boede
jens Hansen og konen), 1 fag til gang og køkken, 3 fag indrettet til beboelse for Fr. Jappe, hans kone og to ugifte døtre, Chri­stiane og Sophie. Vestre længe var fra nord indrettet således: 2 fag til gryn- og spisekammer, 3 fag til køkken og bryggers, 3 fag til 3 afdelte værelser, de 2 mod øst og hver på 1 1/2 fag til mølle, 2 fag til storstue og gæstekammer. Nord for længen, men tilbygget, lå så den store heste­mølle. Selve møllen lå ca. 90 alen nord for disse bygninger.

Ifølge Majvang gik det ikke godt for bageren Jens Hansen, han havde økonomiske problemer, og for at skaffe penge besluttede han at brænde stedet af, så han kunne få udbetalt brandforsikringen. Det endte med 8 års tugthus og en regning på 6562 rdl 1 mk og 6 sk.

Der blev bygget et nyt stuehus i 1861.


Lorentz Lorentzen
Forpagter 1864 til 1872.

I 1864 blev møllen forpagtet af sekretær Lorentz Lorentzen, der havde møllen til 1872.

I 1864 blev gård nr. 9 i Kæderup nedlagt, og jorden fra denne ejendom blev lagt ind under møllen, således at møllen nu havde en jordlod på ca 100 tdr. land


Jørgen Peder Christiansen
Født 1851 død 1914
Forpagter 1872 til 1914

I 1872 forpagter møller Jørgen Peder Christiansen møllen, Jørgen var søn af gårdmand Christian Hansen i Børsted på matrikel 3.

Præstø, Fakse, Tureby, Kjederup, Tureby Møllegaard, 95 F1, FT-1880, C8334
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Peder Kristiansen 28  Gift Huusfader  Tureby Sogn, Præstø Amt
Ane Katrine Rasmusen 27  Gift Huusmoder  Faxe Sogn, Præstø Amt
Niels Peder Kristiansen 5  Ugift Barn  Tureby Sogn, Præstø Amt
Julius Kristiansen 2  Ugift Barn  Tureby Sogn, Præstø Amt
Hans Olsen 30  Ugift Tjenestefolk  Tureby Sogn, Præstø Amt
Søren Pedersen 32  Ugift Tjenestefolk  Sæder Sogn, Præstø Amt
Rasmus Pedersen 24  Ugift Tjenestefolk  Tersløv Sogn, Sorø Amt
Jens Jensen 13  Ugift Tjenestefolk  Tureby Sogn, Præstø Amt
Ane Lisbet Hansen 19  Ugift Tjenestefolk  Tureby Sogn, Præstø Amt
Ellen Kristine Rasmusen 15  Ugift Tjenestefolk  Faxe Sogn, Præstø Amt


Han havde møllen indtil 1914, hvor den overtages af sønnen.

Johannes Christiansen.
Født 1886
Forpagter 1914 til 1917

Johannes var gift med Margrethe Nielsen, datter af lærer Anders Nielsen og hustru Gertrud Marie Buhl i Serup sogn ved Viborg.

Ft i 1916 viser:
Forpagter Johannes Christiansen født 23-7-1886
Margrethe Nielsen født 27-11-1886
Ane Else født 17-12-1913
og 5 tjenestefolk.

Iflg. Majvang blev møllen solgt i 1917  og flyttet til Rungsted, Johannes forsatte dog som forpagter af  Møllegården.Til toppenTil forsidenTil MøllegårdenTil TurebyTil Tureby Sogn